Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5494
Title: Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” Ч.1
Other Titles: Methodical recommendations for conducting seminars and practical classes in the discipline "Money and credit" Part 1
Методические рекомендации к проведению семинарских и практических занятий по дисциплине "Деньги и кредит" Ч.1
Authors: Пахомова, Ірина Георгіївна
Pakhomova, Iryna G.
Пахомова, Ирина Георгиевна
Keywords: currency
monetary policy
monetary institutions
inflation
грошовий обіг
грошово-кредитна політика
валютно-кредитні установи
інфляції
денежный оборот
денежно-кредитная политика
валютно-кредитные учреждения
инфляции
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних основ державної монетарної політики держави, опанування принципів функціонування грошей в ринковій економіці та принципів кредитування, а також володіння методами аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні. EN: The main purpose of studying the discipline is to formulate the theoretical foundations of the state monetary policy of the state, to master the principles of functioning of money in a market economy and the principles of crediting, as well as to possess methods of analysis and evaluation of monetary and credit policy in Ukraine RU: Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование теоретических основ государственной монетарной политики государства, овладение принципов функционирования денег в рыночной экономике и принципов кредитования, а также владение методами анализа и оценки денежной и кредитной политики в Украине
Description: Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (Частина 1) / уклад. І.Г. Пахомова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 102 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5494
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pahomova_Methodical.pdfМетодичні вказівки1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.