Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/967
Title: Підвищення технологічних та механічних властивостей доевтектичних вторинних силумінів
Other Titles: Повышение технологических и механических свойств доэвтектических вторичных силуминов
Increasing technological and mechanical properties toeutectic secondary silumin
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Authors: Лютова, Ольга Валеріівна
Лютова, Ольга Валерьевна
Lyutova, Olha V.
Keywords: алюмінієвий сплав
вторинний силумін
структура
рідинноплинність
тріщиностійкість
лінійна усадка
пористість
механічні властивості
зварюваність
флюс
модифікатор
secondary silumin
structure
fluidity
crack resistance
linear shrinkage
porosity
mechanical properties
weldability
flux
modifier
алюминиевый сплав
вторичный силумин
структура
жидкотекучесть
трещиностойкость
линейная усадка
пористость
механические свойства
свариваемость
модификатор
Issue Date: 2012
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Із застосуванням методу активного планування експерименту отримано рівняння регресій та графічні залежності, що описують комплексний вплив кількості стружки у шихті, вмісту заліза у сплаві та присадки модифікатора на технологічні (ливарні і зварюваність) та механічні властивості вторинного силуміну АК9М2. Ці залежності дозволили оптимізувати склад шихти, визначити оптимальну присадку модифікатора та допустимий вміст заліза у сплаві. Результати наведених досліджень та розроблені технологічні рішення (патенти №31862 та №32929) дозволили видати технологічні рекомендації промисловості. EN: With the use of active planning method of the experiment regression equations and graphical dependences have been obtained. They describe the complex influence of the amount of chip in charge, iron content in the alloy and modifier addition on the technological (foundry and weldability) and mechanical properties of the secondary siluminАК9М2. These dependences have allowed optimizing the charge composition, determining the optimal modifier addition and acceptable iron content in the alloy.The results of the presented research and established technological solutions (patents № 31862 and № 32929) have allowed working out technological recommendations to the industry. RU: С применением метода активного планирования эксперимента получены уравнения регрессий и графические зависимости, описывающие комплексное влияние количества стружки в шихте, содержания железа в сплаве и присадки модификатора на технологические (литейные и свариваемость) и механические свойства вторичного силумина АК9М2. Эти зависимости позволили оптимизировать состав шихты, определить оптимальную присадку модификатора и допустимое содержание железа в сплаве. Результаты приведенных исследований и разработанные технологические решения (патенты №31862 и №32929) позволили выдать технологические рекомендации промышленности.
Description: Лютова, О. В. Підвищення технологічних та механічних властивостей до евтектичних вторинних силумінів [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.02.01 «Матеріалознавство» /Лютова Ольга Валеріївна. – Запоріжжя, 2012. – 17 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/967
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Lyutova.pdfАвтореферат дисертації916.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.