Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/718
Title: Підвищення якості вторинних силумінів шляхом використання рафінувально-модифікувальної, термічної та лазерної обробок
Other Titles: Повышение качества вторичных силуминов путём использования рафинирующе-модифицирующей, термической и лазерной обработок
Improving of quality of secondary silumins by using the refining-modifying, thermal and laser treatments
Authors: Волчок, Іван Петрович
Волчок, Иван Петрович
Volchok, Ivan P.
Скуйбіда, Олена Леонідівна
Скуйбеда, Елена Леонидовна
Skuibida, Olena L.
Лютова, Ольга Валеріївна
Лютова, Ольга Валерьевна
Lyutova, Olga V.
Широкобокова, Наталія Вікторівна
Широкобокова, Наталья Викторовна
Shyrokobokova, Nataliya V.
Keywords: силуміни
модифікування
термічна обробка
імпульсна лазерна обробка
ливарні, механічні та експлуатаційні властивості
silumins
modification
heat treatment
pulse laser treatment
foundry, mechanical and service properties
силумины
модифицирование
термическая обработка
импульсная лазерная обработка
литейные, механические и эксплуатационные свойства
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Встановлено, що після рафінувально-модифікувальної обробки фаза Al5SiFe, яка кристалізується у вигляді довгих витягнених пластин, трансформується в фазу Al15(FeMn)3Si2 у скелетоподібній або багатогранній формі. Отримано залежність між вмістом заліза у вторинних силумінах з часом витримки при термічній обробці, який забезпечує оптимум механічних властивостей. Доведено, що наявність залізовмісних інтерметалідів Al5SiFe призводить до зменшення глибини зміцненого шару при лазерній обробці. Встановлено, що зі збільшенням концентрації заліза швидкість корозії вторинних силумінів в середовищах 3 % NaCl + 0,1 % H2O2 та 10 % HCl підвищується. Запропоновані технічні рішення сприяють підвищенню якості вторинних силумінів до рівня, який дозволяє використовувати їх як сировину для виготовлення сплавів на основі алюмінію. EN: It was established, that after refining-modifying treatment the phase Al5SiFe, which crystallizes in the shape of long stretched plates transformed into phase Al15(FeMn)3Si2 in skeletal or polyhedral shape. The relationship between iron content in secondary silumins and holding time during heat treatment that ensures optimum of mechanical properties was obtained. It was proved that the presence of ironcontaining intermetallides Al5SiFe results in the decrease of hardened layer's depth during laser treatment. It was established, that with increasing of iron concentration the corrosion rate of secondary silumins in 3 % NaCl + 0.1 % H2O2 and 10 % HCl environments increases. Practical value. The offered technical solutions are instrumental in upgrading second silumins to the level which allows to utilize them as raw material for making of alloys on the basis of aluminium. RU: Установлено, что после рафинирующе-модифицирующей обработки фаза Al5SiFe, кристаллизующаяся в виде длинных вытянутых пластин, трансформируется в фазу Al15(FeMn)3Si2 в скелетообразной или многогранной форме. Получена зависимость между содержанием железа во вторичных силуминах и временем выдержки при термической обработке, которое обеспечивает оптимум механических свойств. Доказано, что наличие железосодержащих интерметаллидов Al5SiFe приводит к уменьшению глубины упрочнённого слоя при лазерной обработке. Установлено, что с повышением концентрации железа скорость коррозии вторичных силуминов в средах 3 % NaCl + 0,1 % H2O2 та 10 % HCl повышается. Предложенные технические решения способствуют повышению качества вторичных силуминов до уровня, который позволяет использовать их как сырье для изготовления сплавов на основе алюминия.
Description: Волчок І.П. Підвищення якості вторинних силумінів шляхом використання рафінувально-модифікувальної, термічної та лазерної обробок / І.П. Волчок, О.Л. Скуйбіда, О.В. Лютова, Н.В. Широкобокова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 5 (53). – Дн-ськ: ДНУЗТ, 2014. – С. 101-108.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/718
ISSN: 2307-3489
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ОП і НС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volchok_Improving_ quality.pdfНаукова стаття17.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.