Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7140
Title: Силлабус дисципліни «Фінансова статистика»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Financial Statistics"
Силлабус дисциплины «Финансовая статистика»
Authors: Фатюха, Наталія Георгіївна
Fatyukha, Natalia G.
Фатюха, Наталья Георгиевна
Keywords: National budget
currency
balance of payments
державний бюджет
грошовий обіг
платіжний баланс
государственный бюджет
денежный оборот
платежный баланс
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Фінансова статистика» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути статистичне мислення, здобути навички творчого використання основ них статистичних підходів та інструментарію статистичного аналізу фінансово економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтову вати та брати відповідальність за професійні рішення. EN: Mastering the discipline "Financial Statistics" will allow future bachelors to develop statistical thinking, acquire skills of creative use of basic statistical approaches and tools for statistical analysis of financial economic phenomena and processes, the ability to interpret the results, justify and take responsibility for professional decisions. RU: Овладение дисциплиной «Финансовая статистика» позволит будущим бакалаврам развить статистическое мышление, получить навыки творческого использования основных статистических подходов и инструментария статистического анализа финансово экономических явлений и процессов, умение интерпретировать полученные результаты, обосновывать и принимать ответственность за профессиональные решения.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Фінансова статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7140
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatyukha_Syllabus.pdfСилабус навчальної дисципліни 430.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.