Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7134
Title: Силлабус дисципліни «Аналіз банківської діяльності»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Banking Analysis"
Силлабус дисциплины «Анализ банковской деятельности»
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: Income
Costs
Banking risks
Liabilities of the bank
доходи
витрати
Банківські ризики
зобовязання банку
доходы
расходы
банковские риски
обязательства банка
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Аналіз банківської діяльності» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути аналітичне мислення, здобути навички творчого використання основних економічних та фінансових підходів, інструментарію аналізу фінансово економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. EN: Mastering the discipline "Banking Analysis" will allow the future bachelors to develop analytical thinking, gain skills of creative use basic economic and financial approaches, financial analysis tools economic phenomena and processes, the ability to interpret the results, justify and take responsibility for professional decisions. RU: Овладение дисциплиной «Анализ банковской деятельности» позволит будущим бакалаврам развить аналитическое мышление, получить навыки творческого использования основных экономических и финансовых подходов, инструментария анализа финансово экономических явлений и процессов, умение интерпретировать полученные результаты, обосновывать и принимать ответственность за профессиональные решения.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7134
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
syllabus _Androsova.pdfСилабус навчальної дисципліни 208.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.