Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/647
Title: Засоби діагностики якості вищої освіти магістр зі спеціальності «Фінанси і кредит»
Other Titles: Средства диагностики качества высшего образования магистр по специальности «Финансы и кредит»
Facilities of diagnostics of quality of higher education are a master's degree from speciality «Finances and credit»
Засоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту
Authors: Нестеренко, Жанна Кирилівна
Нестеренко, Жанна Кирилловна
Nesterenko, Zhanna K.
Фатюха, Наталія Георгіївна
Фатюха, Наталия Георгиевна
Fatiukha, Nataliya G.
Олійник, Тетяна Олександрівна
Олейник, Татьяна Александровна
Oliynyk, Tetyana O.
Keywords: засоби діагностики
освітньо-кваліфікаційна характеристика «магістр»
фінанси і кредит
нормативна частина
варіативна частина
ліцензування
facilities of diagnostics
educationally-qualifying description is a master's "degree"
finances and credit
normative part
variant part
licensing
средства диагностики
образовательно-квалификационная характеристика "магистр"
финансы и кредит
нормативная часть
вариативная часть
лицензирование
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Нормативний документ, в якому встановлюються вимоги до стандарти-зованих методик, що призначені для кількісного та якісного оцінювання ступеня досягнення особами, які навчаються у вищому навчальному закладі, цілей (змісту) вищої освіти. EN: Normative document, in that requirements are set to стандарти-зованих methodologies, that is intended for the quantitative and quality evaluation of degree of achievement persons that study in higher educational establishment, aims (to the table of contents) of higher education. RU: Нормативный документ, в котором устанавливаются требования к стандарти-зованым методикам, которые предназначены для количественного и качественного оценивания степени достижения лицами, которые учатся в высшем учебном заведении, целям (содержанию) высшего образования.
Description: Засоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту / Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.Г. Фатюха, Т.О. Олійник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 34 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/647
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Facilities_diagnostics.pdfМетодичні вказівки855.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.