Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6315
Title: Матеріалознавчі основи процесів отримання жароміцних нікелевих сплавів для лопаток турбін з використанням технологічного звороту
Other Titles: Material science bases of heat-resistant nickel alloys obtaining processes for turbine blades using technological return
Материаловедческие основы процессов получения жаропрочных никелевых сплавов для лопаток турбин с использованием технологического возврата
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Authors: Клочихін, Володимир Валерійович
Klochikhin, Volodymyr V.
Клочихин, Владимир Валерьевич
Keywords: жароміцний нікелевий сплав
технологічний зворот
термочасова обробка
спрямована кристалізація
макроструктура
механічні властивості
довготривала міцність
високотемпературна корозія
heatproof nickel alloy
technological return
heart-time treatment
directed crystallization
macrostructure
mechanical properties
prolonged durability
high temperature corrosion
жаропрочный никелевый сплав
технологический возврат
термовременная обработка
направленная кристаллизация
макроструктура
механические свойства
длительная прочность
высокотемпературная коррозия
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: UK: Дисертацію присвячено розвитку матеріалознавчих основ процесів отримання якісних жароміцних нікелевих сплавів із використанням технологічного звороту та застосуванням сучасних методів рафінування. В цих сплавах, а також в готових литих виробах, забезпечені механічні, технологічні та експлуатаційні властивості на рівні виробів з первинних матеріалів. В результаті досліджень отримали подальший розвиток теоретичні уявлення про вплив температурного градієнту на фронт кристалізації нікелевих сплавів в умовах високошвидкісної спрямованої кристалізації (ВСК) та високотемпературне оброблення розплаву ливарних відходів. Вивчено кластерний механізм поведінки мікроугрупувань Ti(C,N) ∙ Ni3(Ti,Al) в умовах високотемпературної обробки розплаву при температурах вище 1800ºС. Випробувано у виробничих умовах та налагоджено серійне виробництво сплавів ЖС6К-ВІ, ЖС3ДК-ВІ, ЖС26-ВІ та ЖС32-ВІ з використанням в шихті до 100% технологічного звороту. EN: The dissertation is devoted to solving an important scientific and practical task – the development of materials bases of processes of obtaining high - quality heat - resistant nickel alloys with the use of technological return and application of modern methods of refining. In these alloys, as well as in finished cast products, mechanical, technological and operational properties are provided at the level of products made of primary materials. As a result of the research, theoretical ideas about the influence of the temperature gradient on the crystallization front of nickel alloys under conditions of high-speed directional crystallization was further developed. Theoretical ideas about high-temperature treatment of foundry melt were further developed. The cluster mechanism of Ti(C,N) ∙ Ni3(Ti,Al) microgroups behavior in the conditions of high-temperature processing of the melt at temperatures above 1800ºС has been studied. Тested in production conditions and production of Zh6K-VI, ZhS3DK-VI, ZhS26-VI and ZhS32-VI alloys using in the charge up to 100% foundry return. RU: Диссертация посвящена развитию материаловедческих основ процессов получения качественных жаропрочных никелевых сплавов с использованием технологического оборота и применением современных методов рафинирования. В этих сплавах, а также в готовых литых изделиях, обеспечены механические, технологические и эксплуатационные свойства на уровне изделий из первичных материалов. В результате исследований получили дальнейшее развитие теоретические представления о влиянии температурного градиента на фронт кристаллизации никелевых сплавов в условиях высокоскоростной направленной кристаллизации (ВНК) и высокотемпературная обработка расплава литейных отходов. Изучен кластерный механизм поведения микрогруппировок Ti(C,N) ∙ Ni3(Ti,Al) в условиях высокотемпературной обработки расплава при температурах выше 1800°С. Испытано в производственных условиях и налажено серийное производство сплавов ЖС6К-ВИ, ЖС3ДК-ВИ, ЖС26-ВИ и ЖС32-ВИ с использованием в шихте до 100% технологического возврата.
Description: Клочихін, В.В. Матеріалознавчі основи процесів отримання жароміцних нікелевих сплавів для лопаток турбін з використанням технологічного звороту [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.02.01 «Матеріалознавство» /Клочихін Володимир Валерійович. – Запоріжжя, 2020. – 205 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6315
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_klochihin.pdfДисертація9.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.