Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5830
Title: Силлабус дисципліни «Біржова діяльність»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Exchange activity"
Силлабус дисциплины «Биржевая деятельность»
Authors: Набатова, Юлія Олександрівна
Набатова, Юлия Александровна
Nabatova, Yulia O.
Keywords: stock markets
futures contract
stock exchange transactions
forward operations
біржові ринки
ф’ючерсний контракт
біржові операції
форвардні операції
биржевые рынки
фьючерсный контракт
биржевые операции
форвардные операции
Issue Date: 2019
Publisher: НУ «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Дисципліна “Біржова діяльність” спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо укладання біржових контрактів на міжнародних ф’ючерсних, фондових та валютних біржах з метою отримання доходів та хеджування цінових ризиків при здійсненні основної економічної діяльності, а також функціонування сучасних міжнародних ф’ючерсних бірж, методів котирування біржових цін на основні біржові товари та фінансові інструменти, опанування технологіями укладання біржових спекулятивних та хеджевих угод, системи маржової торгівлі, прийомами та методами фундаментального та технічного аналізу біржових цін та курсів. EN: The discipline "Exchange activity" is aimed at forming students' theoretical knowledge and developing practical skills for concluding exchange contracts on international futures, stock and currency exchanges in order to generate income and hedge price risks in the main economic activity, as well as the functioning of modern international companies. exchange exchanges, methods of quotation of exchange prices for basic exchange goods and financial instruments, mastering the technologies of concluding exchange speculative and hedge agreements, margin trading system, methods and techniques of fundamental and technical analysis of exchange prices and rates. RU: Дисциплина "Биржевая деятельность" направлена на формирование у студентов теоретических знаний и выработка практических навыков по заключению биржевых контрактов на международных фьючерсных, фондовых и валютных биржах с целью получения доходов и хеджирования ценовых рисков при осуществлении основной экономической деятельности, а также функционирования современных международных ф "фьючерсных бирж, методов котировки биржевых цен на основные биржевые товары и финансовые инструменты, овладение технологиями заключения биржевых спекулятивных и хеджевых сделок, системы маржевый торговли, приемами и методами фундаментального и технического анализа биржевых цен и курсов.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Ю.О.Набатова. - Запоріжжя : НУ ЗП, 2019. - 4 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5830
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syllabus_Nabatova.pdfСиллабус дисципліни 173.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.