Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5673
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» Ч.1
Other Titles: Synopsis of lectures on the discipline "Financial activities of economic entities" Part 1
Конспект лекций по дисциплине «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования» Ч.1
Authors: Набатова, Юлія Олександрівна
Набатова, Юлия Александровна
Nabatova, Yulia O.
Keywords: investment activity
financial forecasting
liquidity
fundraising
інвестиційна діяльність
фінансове прогнозування
ліквідність
мобілізація коштів
инвестиционная деятельность
финансовое прогнозирование
ликвидность
мобилизация средств
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Навчальна дисципліна передбачає формування системних знань і вироблення достатніх практичних навичок для прийняття ефективних управлінських рішень у галузі фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Так у процесі студіювання обов’язковим є вивчення: сутності та методологічних основ фінансової діяльності суб’єктів господарювання, її завдань, принципів, функцій; економічного змісту капіталу господарюючих субєктів, інструментарію фінансової діяльності суб’єктів господарювання; засад здійснення фінансової роботи на підприємстві; основ бюджетування; тенденцій здійснення фінансового контролінгу тощо EN: The discipline involves the formation of systemic knowledge and the development of sufficient practical skills to make effective management decisions in the field of financial activities of business entities. Thus, in the process of studying it is obligatory to study: the nature and methodological bases of financial activity of economic entities, its tasks, principles, functions; economic content of capital of economic entities, instruments of financial activity of economic entities; principles of financial work at the enterprise; basics of budgeting; financial control trends, etc. RU: Учебная дисциплина предусматривает формирование системных знаний и выработки достаточных практических навыков для принятия эффективных управленческих решений в области финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Так в процессе изучения обязательным является изучение: сущности и методологических основ финансовой деятельности субъектов хозяйствования, ее задач, принципов, функций; экономического содержания капитала хозяйствующих субъектов, инструментария финансовой деятельности субъектов хозяйствования; принципов осуществления финансовой работы на предприятии; основ бюджетирования; тенденций осуществления финансового контроллинга и т.д.
Description: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання (Частина 1) / уклад. Ю.О. Набатова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019.- 45 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5673
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nabatova.pdfМетодичні вказівки884.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.