Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5591
Title: Digital-комунікації в адмініструванні урядової програми «Доступні ліки»
Other Titles: Digital Communications in the Administration of the Government's Affordable Care Program
Digital-коммуникации в администрировании правительственной программы «Доступные лекарства»
Authors: Левченко, Наталія Михайлівна
Levchenko, Nataliya M.
Левченко, Наталья Михайловна
Keywords: medicines
availability of medicines
the mechanism of compensation of cost of medicines
reimbursement
digital communications
лікарські засоби
доступність лікарських засобів
механізм відшкодування вартості лікарських засобів
реімбурсація
digital-комунікації
лекарственные препараты
доступность лекарственных средств
механизм возмещения стоимости лекарственных средств
реимбурсация
digital-коммуникации
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво Ліра-К
Abstract: UK: У статті акцентовано увагу на основних проблемах доступності лікарських засобів громадянам. Наголошено, що введення в дію з 1 квітня 2017 року урядової програми «Доступні ліки» потребує на детальне вивчення дієвості та соціально-економічної ефективності механізму реімбурсації вартості препаратів для лікування 3-х категорій захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми). Акцентовано, що лікарські засоби, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки» з 1 квітня 2019 р. відпускаються аптечними закладами виключно за електронними рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров’я, що потребує digital-комунікацій. Проаналізовано перші кроки запровадження digital-комунікацій в адмініструванні урядової програми «Доступні ліки» та встановлено їх вплив на рівень як фізичної, так і економічної доступності громадян до лікарських засобів, а також дієвість контролю ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реімбурсацію вартості лікарських засобів. Наголошено на потребі активізації діалогу Національної служби здоров’я України з громадськістю з питань дії механізму реімбурсації. Констатовано, що тривалий час комунікативна взаємодія між НСЗУ та громадськістю із зазначених питань обмежувалась виключно зверненнями та скаргами. Акцентовано, що стейкхолдери потребують на більш досконалий комунікативний механізм взаємодії з НСЗУ, який би завдяки зворотному інформаційному зв’язку забезпечив досягнення позитивного комунікативного ефекту. Визначено групи пріоритетних стейкхолдерів, чиї інтереси із запровадженням digital-комунікацій в адмініструванні урядової програми «Доступні ліки» до тепер лишаються поза увагою. Встановлено існуючі недоліки в організації digital-комунікацій за урядовою програмою «Доступні ліки» та запропоновано практичні рекомендації з її удосконалення за стейкхолдер-підходом, реалізація яких на практиці дозволить у найближчій перспективі забезпечити як зростання рівня доступності громадян до лікарських засобів, так і зростання рівня соціально-економічної ефективності механізму реімбурсації. EN: The article focuses on the main problems of access to medicines for citizens. It is noted that the introduction with effect from 1 April 2017 the government program "Affordable medicine" requires a detailed study of the impacts and socio-economic efficiency of the mechanism of reimbursement of cost of drugs for the treatment of the 3 disease categories (cardiovascular, diabetes type II and bronchial asthma). Accented that medicines subject to reimbursement by the government program "Affordable medicine" from 1 April 2019 are dispensed in the pharmacies solely on electronic prescriptions using an electronic health system that needs digital communications. The first steps of the implementation of digital-communications in the administration of the government program "Affordable medicine" and their impact on the level of both physical and economic access of citizens to medicines, as well as the effectiveness of the control of efficiency of use of budgetary funds aimed at remboursera of the cost of medicines. Stressed the necessity of intensifying the dialogue of the National health service of Ukraine with the public on issues of the mechanism of reimbursement. Stated that long time communicative interaction between NCSU and the public on these issues be limited solely to inquiries and complaints. Accented that stakeholders require a better communicative mechanism of interaction with NCSU, which would reverse the information when provided to a positive communicative effect. Identified priority groups of stakeholders whose interests are with the introduction of digital communications in the administration of the government program "Affordable medicine" and now remain without attention. Installed existing shortcomings in the organization of digital communications on government program "Affordable medicine" and practical recommendations for its improvement at the stakeholder-approach, the implementation of which in practice will allow in the short term to ensure the growth of the level of accessibility of citizens to medicines and the increasing level of socio-economic efficiency of the mechanism of reimbursement. RU: В статье акцентировано внимание на основных проблемах доступности лекарственных средств гражданам. Отмечено, что введение в действие с 1 апреля 2017 года правительственной программы «Доступные лекарства» требует на детальное изучение действенности и социально-экономической эффективности механизма реимбурсации стоимости препаратов для лечения 3-х категорий заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы). Акцентировано, что лекарственные средства, подлежащие реимбурсации по правительственной программе «Доступные лекарства» с 1 апреля 2019 г. отпускаются аптечными учреждениями исключительно по электронным рецептам, выписанным через электронную систему охраны здоровья, что нуждается в digital-коммуникаций. Проанализированы первые шаги внедрения digital-коммуникаций в администрировании правительственной программы «Доступные лекарства» и установлено их влияние на уровень как физической, так и экономической доступности граждан к лекарственным средствам, а также действенность контроля эффективности использования бюджетных средств, направленных на реімбурсацію стоимости лекарственных средств. Подчеркнута необходимость активизации диалога Национальной службы здоровья Украины с общественностью по вопросам действия механизма реимбурсации. Констатировано, что длительное время коммуникативная взаимо-действие между НСЗУ и общественностью по указанным вопросам ограничивалась исключительно обращениями и жалобами. Акцентировано, что стейкхолдеры требуют на более совершенный коммуникативный механизм взаимодействия с НСЗУ, который бы благодаря обратной информа-ционной связи обеспечил достижение положитель-ного коммуникативного эффекта. Определены группы приоритетных стейкхолдеров, чьи интересы с введением digital-коммуникаций в администриров-ании правительственной программы «Доступные лекарства» и теперь остаются без внимания. Установлено существующие недостатки в организации digital-коммуникаций по правительственной программе «Доступные лекарства» и предложены практические рекомендации по ее совершенствованию по стейкхолдерподходом, реализация которых на практике позволит в ближайшей перспективе обеспечить как рост уровня доступности граждан к лекарственных средств, так и рост уровня социально-экономической эффективности механизма реимбурсации.
Description: Левченко Н.М., Дацій Н.В. Digital-комунікації в адміні-струванні урядової програми «Доступні ліки». Експерт: парадигма юридичних наук і державного управління. - 2020. №1(7). URL.: http://www. maup.com.ua › ekspert
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5591
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПТ та БД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levchenko_Digital.pdfНаукова стаття490.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.