Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5580
Title: Оцінка динаміки змін показників майнового стану та управління корпоративною культурою підприємств машинобудування
Other Titles: Оценка динамики изменений показателей имущественного положения и управления корпоративной культурой предприятий машиностроения
Estimation of dynamics of changes of indicators of property condition and management of corporate culture of the enterprises of mechanical engineering
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: corporate culture
strategy
Property Status
stock arms
корпоративна культура
стратегія
стратегія
майновий стан
фондоозброєність
корпоративная культура
стратегия
имущественное положение
фондовооруженность
Issue Date: 2019
Publisher: ПДАБА Збірник наукових праць «Економічний простір»
Abstract: UK: У статті проаналізовано показники майнового стану підприємств машинобудування. Щоб визначити ефективність управління корпоративною культурою на підприємствах машинобудування, необхідно здійснити аналіз показників майнового стану. Визначено що майно підприємств машинобудування може бути використане у внутрішньому обороті або поза їх межами – направлено на погашення дебіторської заборгованості, вкладеним в цінні папери або залученим в оборот інших підприємств у вигляді інвестиційних надходжень. Виокремлено та проаналізовано показники майнового стану: валюта балансу, середня величина основних засобів, фондоозброєність та фондовіддача основних фондів, частка основних засобів в активах, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт мобільності активів. Виявлено, що від їх величин та розміру залежать обсяги діяльності підприємств машинобудування, рівень ліквідності та платоспроможності. Доведено, що стійке фінансове та ринкове положення підприємств машинобудування є кращим показником якісно розробленої та грамотно реалізованої стратегії. З’ясовано, що показники майнового стану впливають на розмір прибутку підприємств машинобудування, кредитний рейтинг, репутацію та імідж підприємств, якість продукції, рівень цін на продукцію, мотивацію праці та моральний дух персоналу, стан та ефективність корпоративної культури. Виявлено що на підприємствах машинобудування існує тенденція до зниження валюти балансу, коефіцієнта середньої величини основних засобів, зменшення коефіцієнта фондоозброєності, збільшення рівня фізичного зносу основних фондів, відтік робочої сили, зменшення коефіцієнта мобільності активів, що негативно впливає на стан корпоративної культури на підприємствах, що аналізувалися. Управління корпоративною культурою є дієвим тільки у випадку вірно розробленої стратегії корпоративної культури, яка сприяє підвищенню шансів на успіх підприємствам машинобудування. Фінансові показники майнового стану зростають, а робітники враховують це підприємство кращим місцем своєї роботи. RU: В статье проанализированы показатели имущественного состояния предприятий машиностроения. Чтобы определить эффективность управления корпоративной культурой на предприятиях машиностроения, необходимо провести анализ показателей имущественного положения. Определено, что имущество предприятий машиностроения может быть использовано во внутреннем обороте или за их пределами - направлено на погашение дебиторской задолженности, вложенным в ценные бумаги или вовлеченным в оборот других предприятий в виде инвестиционных поступлений. Выделены и проанализированы показатели имущественного состояния валюта баланса, средняя величина основных средств, фондовооруженность и фондоотдача основных фондов, доля основных средств в активах, коэффициент износа основных средств, коэффициент обновления основных средств, коэффициент мобильности активов. Выявлено, что от их величин и размера зависят объемы деятельности предприятий машиностроения, уровень ликвидности и платежеспособности. Доказано, что устойчивое финансовое и рыночное положение предприятий машиностроения является лучшим показателем качественно разработанной и грамотно реализуемой стратегии. Установлено, что показатели имущественного состояния влияют на размер прибыли предприятий машиностроения, кредитный рейтинг, репутацию и имидж предприятий, качество продукции, уровень цен на продукцию, мотивацию труда и моральный дух персонала, состояние и эффективность корпоративной культуры. Выявлено что на предприятиях машиностроения существует тенденция к снижению валюты баланса, коэффициента средней величины основных средств, уменьшение коэффициента фондовооруженности, повышение уровня физического износа основных фондов, отток рабочей силы, уменьшение коэффициента мобильности активов, негативно влияет на состояние корпоративной культуры на предприятиях, анализировались . Управление корпоративной культурой является действенным только в случае правильно разработанной стратегии корпоративной культуры, которая способствует повышению шансов на успех предприятиям машиностроения. Финансовые показатели имущественного состояния растут, а рабочие учитывают это предприятие лучшим местом своей работы. EN: The article analyzes the indexes of the property status of mechanical engineering enterprises. In order to determine the effectiveness of corporate culture management at machine-building enterprises, it is necessary to analyze the property condition indicators. It has been determined that the property of mechanical engineering enterprises can be used in domestic turnover or abroad - aimed at repayment of receivables invested in securities or involved in the turnover of other enterprises in the form of investment income. Property indicators are distinguished and analyzed: balance sheet currency, average of fixed assets, capital stock and fixed assets return funds, the share of fixed assets in assets, the rate of deterioration of fixed assets, the ratio of fixed assets, the coefficient of mobility of assets. It is revealed that the size of the enterprises and the size of the machine-building enterprises, the level of liquidity and solvency depend on them. Proved to be stable the financial and market position of mechanical engineering enterprises is the best indicator of a well-developed and well-implemented strategy. It has been found that property indicators influence the size of machine-building enterprises, credit rating, reputation and image of enterprises, quality of products, level of product prices, labor motivation and morale of the personnel, condition and efficiency of corporate culture. It is revealed that in the enterprises of mechanical engineering there is a tendency to decrease the balance sheet currency, the coefficient of the average value of fixed assets, the decrease in the ratio of stock assets, the increase of the level of physical deterioration of fixed assets, the outflow of labor, the decrease of the coefficient of mobility of assets, which negatively affects the state of corporate culture at enterprises, . Corporate culture management is only effective if the strategy is well designed a corporate culture that enhances the chances of success for the engineering industry. Financial indicators of property condition are growing, and workers consider this enterprise the best place of their work.
Description: Андросова О. Ф. Оцінка динаміки змін показників майнового стану та управління корпоративною культурою підприємств машинобудування / О. Ф. Андросова // Економічний простір : збірник наукових праць. - № 144. – Дніпро : ПДАБА,2019. - 213 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5580
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androsova_Estimation.pdfНаукова стаття749.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.