Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/536
Title: Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України
Other Titles: Корреляционно-регрессионный анализ промышленности Украины
Correlation and regression analysis of industry in Ukraine
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Andryushchenko, Iryna E.
Keywords: net income
industry
correlation and regression analysis
the factors that influence profitability
growth
промисловість
фактори
вплив
дохідність
розвиток
чистий дохід
кореляційно-регресійний аналіз
промышленность
факторы
влияние
доходность
развитие
чистый доход
корреляционно-регрессионный анализ
Issue Date: 2015
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Abstract: UK: У статті проаналізовано тенденції розвитку промислової галузі України, оскільки вона є провідною галуззю та забезпечує соціально-економічний розвиток держави та її конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Для дослідження доходності промислової галузі застосовується кореляційно-регресійний аналіз, який дає можливість оцінити вплив різноманітних чинників на кінцевий результат. Відповідно до розробленої економіко-математичної моделі спрогнозовано чистий дохід від реалізації промислової продукції на наступний період. EN: The article analyzes the trends of the industrial sector in Ukraine as it is the leading sector and ensure socio-economic development of the country and its competitiveness on the international market. To study the yield industrial sector applies correlation and regression analysis, which makes it possible to assess the impact of various factors on the outcome. In accordance with our economic and mathematical models to forecast net sales of industrial products in the following period. RU: В статье проанализированы тенденции развития промышленной отрасли Украины, поскольку она является ведущей отраслью и обеспечивает социально-экономическое развитие государства и его конкурентоспособность на международном рынке. Для исследования доходности промышленной отрасли применяется корреляционно-регрессионный анализ, который дает возможность оценить влияние различных факторов на конечный результат. Согласно разработанной экономико-математической модели спрогнозировано чистый доход от реализации промышленной продукции на следующий период.
Description: Андрющенко І.Є. Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України /І.Є. Андрющенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. - №3(19), 2015. – С.12-17.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/536
ISSN: 2221-8440
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Correlation and regression.pdfНаукова стаття672.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.