Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/533
Title: Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності
Other Titles: Современное состояние финансовой устойчивости банковского сектора Украины и пути повышения ее стабильности
The current state of financial stability of the banking sector in Ukraine and ways to improve its stability
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Андросова, Елена Федоровна
Androsova, Olena F.
Keywords: capital
capitalization
profitability
solvency
liquidity
stability
financial stability
banking system
капітал
капіталізація
прибуток
платоспроможність
ліквідність
стабільність
фінансова стійкість
банківська система
капитал
капитал
прибыль
платежеспособность
ликвидность
стабильность
финансовая устойчивость
банковская система
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний університет
Abstract: UK: На підставі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління фінансовою стійкістю фінансово-кредитних установ поглиблено економічний зміст нового напряму статистики економіки банківської системи – статистики індикаторів фінансової стійкості. Проаналізовано динаміку індикаторів фінансової стійкості банківської системи України за період 2009-2013 років. Окремо представлений аналіз кожного індикатора фінансової стійкості депозитних корпорацій України за 2009-2013 роки. Виявлено спроможність банківської системи України здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями з операцій грошового характеру; здатність банківської системи України щодо поглинання збитків; активність роботи банків України з проблемними активами; наявність прибутку на активи банківського сектора України; напрям управління нормою прибутку на капітал як інтегрований показник; здатність утворення чистого процентного доходу за допомогою загальних активів; стан співвідношення ліквідних активів до сукупних активів банківської системи України; рівень стабільності співвідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу банківського сектора України; значення показників ліквідності та здатність банків України протистояти потрясінням, від яких може втратитись довіра до банківського сектора з боку учасників ринку або вкладників; стан довіри населення до банківської системи України. Обґрунтований висновок щодо стану банківської системи України за отриманими результатами аналізу динаміки кожного з показників. Визначено відносність методики оцінки фінансового стану банківської системи України за індикаторами фінансової стійкості. Наведено пропозиції щодо покращення фінансової стійкості банків. Намічені найголовніші напрями забезпечення фінансової стабільності банківської системи України. Наведені шляхи збереження фінансової стійкості України. EN: Based on the synthesis of foreign and domestic experience in managing the financial stability of the financial lending institutions  deepening the economic content of the new direction of the economy of the banking system statistics  statistical indicators of financial stability. The dynamics of indicators of financial stability of the banking system of Ukraine for the period of 2009-2013 years. Separately, an analysis of each indicator of financial stability of the depository corporations Ukraine for 2009-2013 years. The ability of the banking system of Ukraine to make payments on its obligations to the pecuniary nature of operations; the ability of the banking system of Ukraine on the absorption of losses; Activity of the Ukrainian banks with troubled assets; availability of return on assets of the banking sector of Ukraine; direction control rate of return on capital as an integrated indicator; forming ability of net interest income with the help of total assets; state the ratio of liquid assets to total assets of the banking system of Ukraine; level of stability ratio of net open foreign currency position of the banking sector to the capital of Ukraine; value of liquidity and the ability of banks to withstand shocks of Ukraine, from which may lose confidence in the banking sector on the part of market participants or contributors; state of public confidence in the banking system of Ukraine. The conclusion about the state of the banking system of Ukraine to the results of analysis of the dynamics of each of the indicators. Determine the relative methods of assessing the financial condition of the banking system of Ukraine on indicators of financial stability. Given suggestions for improving the financial stability of banks. Outlined the main directions to ensure the financial stability of the banking system of Ukraine. Shows ways to preserve financial stability in Ukraine. RU: На основании обобщения зарубежного и отечественного опыта управления финансовой устойчивостью финансово-кредитных учреждений углублено экономическое содержание нового направления статистики экономики банковской системы  статистики индикаторов финансовой устойчивости. Проанализирована динамика индикаторов финансовой устойчивости банковской системы Украины за период 2009-2013 годов. Отдельно представлен анализ каждого индикатора финансовой устойчивости депозитных корпораций Украины за 2009-2013 годы. Выявлена способность банковской системы Украины осуществлять расчеты по своим обязательствам с операций денежного характера; способность банковской системы Украины по поглощению убытков; активность работы банков Украины с проблемными активами; наличие прибыли на активы банковского сектора Украины; направление управления нормой прибыли на капитал как интегрированный показатель; способность образования чистого процентного дохода с помощью общих активов; состояние соотношение ликвидных активов к совокупным активам банковской системы Украины; уровень стабильности соотношения чистой открытой позиции в иностранной валюте к капиталу банковского сектора Украины; значения показателей ликвидности и способность банков Украины противостоять потрясениям, от которых может утратиться доверие к банковскому сектору со стороны участников рынка или вкладчиков; состояние доверия населения к банковской системе Украины. Обоснован вывод о состоянии банковской системы Украины по полученным результатам анализа динамики каждого из показателей. Определены относительность методики оценки финансового состояния банковской системы Украины по индикаторам финансовой устойчивости. Приведены предложения по улучшению финансовой устойчивости банков. Намечены главные направления обеспечения финансовой стабильности банковской системы Украины. Приведены пути сохранения финансовой устойчивости Украины.
Description: Андросова О.Ф., Олійник О.І. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності [Текст] / О. Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2014 р. - №4 (24) с. 126-135.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/533
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androsova_The current state of financial.pdfНаукова стаття407.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.