Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4617
Title: Історія зарубіжної журналістики: навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності: 061 – «Журналістика»
Other Titles: History of foreign journalism: Course Book for 3rd Year Students on Specialty: 061 – «Journalism»
История зарубежной журналистики: учебное пособие для студентов ІІІ курса специальности: 061 – «Журналистика»
Authors: Хітрова, Тетяна Володимирівна
Khitrova, Tetiana V.
Хитрова, Татьяна Владимировна
Keywords: course book
history
foreign journalism
communication
media
навчальний посібник
історія
зарубіжна журналістика
комунікація
медіа
учебное пособие
история
зарубежная журналистика
коммуникация
медиа
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Посібник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика», які вивчають курс «Історія зарубіжної журналістики», а також – для викладачів і молодих вчених, які реалізують навчальну та науково-дослідницьку діяльність у галузі журналістики. Навчальний посібник охоплює період історії зарубіжної журналістики від античності до І пол. ХХ ст. Окрім теоретичного матеріалу, перекладних журналістських текстів та першоджерел, містить завдання до практичних занять, до самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові вправи та рекомендовану літературу до кожної теми. EN: The course book is intended for students of education and qualification level «Bachelor» inspecialty 061 «Journalism», who study the course «History of Foreign Journalism», as well as for teachers and young researchers who carry out activities in education and research in the field of journalism. The course book covers the period of the history of foreign journalism from Classical Antiquity to the first half of the 20th century. In addition to the theoretical material,translated texts and primary sources, it contains tasks for practical classes, for independent and individual work of students, testsas well as list of course books and study materials recommended for each topic. RU: Пособие предназначено для студентов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 061 «Журналистика», изучающих курс «История зарубежной журналистики», а также – для преподавателей и молодых ученых, которые реализуют учебную и научно-исследовательскую деятельность в сфере журналистики. Учебное пособие охватывает период истории зарубежной журналистики от античности до I пол. ХХ в. Кроме теоретического материала, переводов журналистских текстов и первоисточников, содержит задания к практическим занятиям, к самостоятельной и индивидуальной работы студентов, тестовые упражнения и рекомендуемую литературу к каждой теме.
Description: Історія зарубіжної журналістики: навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності: 061 – «Журналістика» [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [уклад. Т.В. Хітрова] – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-180-1
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4617
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B09743.pdfНавчальний посібник1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.