Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4144
Title: Мультичастотна цифрова антенна решітка
Other Titles: Multifrequency digital antenna array
Мультичастотная цифровая антенная решетка
Authors: Місюк, Олександр Михайлович
Misiuk, Oleksandr M.
Мисюк, Александр Михайлович
Keywords: аналогово-цифровий перетворювач
analog digital converter
аналогово-цифровой преобразователь
цифро-аналоговий перетворювач
digital to analog converter
цифро-аналоговый преобразователь
метаматеріал
metamaterial
метаматериал
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В даній роботі розглядається випромінювальна система, що відноситься до антенної техніки і яку може бути використано в радіолокаційних станціях, що призначено для виявлення цілей, визначення дальності до цілі і визначення координат цілі. Практичний результат полягає в підвищенні точності визначення координат цілі за рахунок багатоканального прийому, цифрової спільної апостеріорної обробки різночастотних сигналів і випадкового розподілу сигналів з різними частотами за номерами випромінюючих елементів при одночасному підвищенні швидкодії за рахунок одноразового випромінювання і прийому різночастотних сигналів і отримання інформації про радіолокаційну обстановку в робочій зоні на етапі обробки, а не за рахунок багаторазового зондування простору в часі. Для цього в багаточастотну антенну решітку, що містить систему формування когерентної сітки еквідистантно розлаштованих частот і якусь кількість випромінюючих елементів, додатково введені стільки ж аналогових приймачів, аналогово–цифрових перетворювачів (АЦП), пристрій зберігання результатів вимірювань, пристрій, що підсумовує, а також перемножувачі, обчислювальний пристрій, пристрій відображення результатів вимірювань і пристрій управління. В якості елементарного багаточастотного випромінювача антенної решітки в магістерській роботі пропонується застосувати модифіковану серветку Серпінського, на зворотному боці якої нанесено шар метаматеріалу. EN: In the master's work, an emitting system related to antenna technology, which can be used in radar stations, is designed to detect targets, to determine the range to the target and to determine the coordinates of the target. The practical result is to improve the accuracy of the target coordinates by multichannel reception, the digital common a posteriori processing of multi-frequency signals, and the random distribution of signals with different frequencies by the numbers of the radiating elements, while simultaneously increasing the speed through the one-time radiation and reception of multi-frequency signals and obtaining information on the radar situation in in the working area at the processing stage, and not at the expense of multiple probing of space in time. To do this, in the multifrequency antenna array, which contains a system for forming a coherent grid of equidistantly disjoint frequencies and a certain number of radiating elements, additional analogue receivers, analog-to-digital converters (ADCs), a storage device for measuring results, an aggregate device, as well as multipliers , a computing device, a display device for measuring results and a control device. As an elementary multifrequency emitter of an antenna array, in the master's work it is proposed to apply a modified Sarpinsky's napkin on the back of which a layer of metamaterial is applied. RU: В данной работе рассматривается излучательная система, относится к антенной техники и которая может быть использована в радиолокационных станциях, предназначено для обнаружения целей, определения дальности до цели и определения координат цели. Практический результат заключается в повышении точности определения координат цели за счет многоканального приема, цифровой совместной апостериорной обработки разночастотных сигналов и случайного распределения сигналов с различными частотами по номерам излучающих элементов при одновременном повышении быстродействия за счет однократного излучения и приема разночастотных сигналов и получения информации о радиолокационную обстановку в рабочей зоне на этапе обработки, а не за счет многократного зондирования пространства во времени. Для этого в многочастотную антенную решетку, содержащую систему формирования когерентной сетки эквидистантно розлаштованих частот и какое-то количество излучающих элементов, дополнительно введены столько же аналоговых приемников, аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), устройство хранения результатов измерений, устройство, заключает, а также умножители , вычислительное устройство, устройство отображения результатов измерений и устройство управления. В качестве элементарного многочастотного излучателя антенной решетки в магистерской работе предлагается применить модифицированную салфетку Серпинского, на обратной стороне которой нанесен слой метаматериала.
Description: Місюк О. М. Мультичастотна цифрова антенна решітка. Спеціальність 172 “ Телекомунікації та радіотехніка” : магістерська робота / О. М. Місюк. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 132 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4144
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри РТ та Т

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.