Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3943
Title: Удосконалення складу газотермічних ущільнювальних покриттів деталей турбіни для підвищення ефективності газотурбінних двигунів
Other Titles: Усовершенствование состава газотермических уплотнительных покрытий деталей турбины для повышения эффективности газотурбинных двигателей
Improvement of the composition of the gas-thermal sealing coatings of the turbine parts to enhance the efficiency of gas turbine engines
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Authors: Сотніков, Євгеній Георгійович
Сотников, Евгений Георгиевич
Sotnikov, Ievgenii G.
Keywords: ущільнювальне покриття
ітрійвмісна лігатура
фазовий склад
температурний коефіцієнт лінійного розширення
мікротвердість
фрикційна взаємодія
адгезія
ерозія
жаростійкість
лабіринтне ущільнення
sealing coating
yttrium-containing ligature
phase composition
temperature coefficient of linear expansion
microhardness
friction interaction
adhesion
erosion
heat resistance
labyrinth seal
уплотнительное покрытие
иттрийсодержащая лигатура
фазовый состав
температурный коэффициент линейного расширения
микротвердость
фрикционное взаимодействие
адгезия
эрозия
жаростойкость
лабиринтное уплотнение
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної задачі удосконалення складу ущільнювальних покриттів, які експлуатуються в умовах дії агресивного розігрітого газового потоку. Введення трьох комбінацій запропонованих ітрійвмісних лігатур дозволило підвищити термічну стійкість покриттів шляхом реалізації поетапних фазових перетворень. Встановлено характер об’ємних змін, що відбуваються при нагріванні експериментальних покриттів із різним структурно-фазовим складом та проведено оцінку їх теплозахисної здатності. Проведено аналіз та узагальнення триботехнічної поведінки ущільнювальних покриттів. Розроблено рекомендації щодо вибору раціонального хімічного складу ущільнювальних покриттів із задовільними експлуатаційними властивостями. EN: The dissertation is devoted to solving the pressing problem of improving the composition of the sealing coatings which are exploited under conditions of an aggressive, warmed-up gas flow. The usage of three combinations of the suggested yttrium-containing ligatures enabled to increase the thermal stability of the coatings through step-by-step phase transformations. The nature of the volumetric changes occurring while heating the experimental coatings with different structural and phase composition is identified and the assessment of their heat-protection capacity is made. The analysis and generalization of the tribotechnical behaviour of the sealing coatings are carried out. Recommendations on the choice of the rational chemical composition of the sealing coatings with satisfactory service properties are given. RU: Диссертация посвящена решению актуальной задачи совершенствования состава уплотнительных покрытий, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивного разогретого газового потока. Введение трех комбинаций предложенных итрийсодержащих лигатур позволило повысить термическую стойкость покрытий путем реализации поэтапных фазовых превращений. Установлен характер объемных изменений, происходящих при нагревании экспериментальных покрытий с различным структурно-фазовым составом и проведена оценка их теплозащитной способности. Проведен анализ и обобщение триботехнических поведений уплотнительных покрытий. Разработаны рекомендации по выбору рационального химического состава уплотнительных покрытий с удовлетворительными эксплуатационными свойствами.
Description: Сотніков, Є. Г. Удосконалення складу газотермічних ущільнювальних покриттів деталей турбіни для підвищення ефективності газотурбінних двигунів [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.02.01 – "Матеріалознавство" /Сотніков Євгеній Георгійович. – Запоріжжя, 2018. – 193 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3943
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diss_Sotnikov.pdfДисертація3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.