Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3891
Title: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Other Titles: Methodical recommendations for conducting practical classes and independent work on the discipline "Financial Management"
Методические рекомендации к проведению практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Andryushchenko, Iryna E.
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Keywords: functions of financial management
profit maximization
subjects of financial management
receptions of financial management
функції фінансового менеджменту
максимізація прибутку
суб'єкти фінансового менеджменту
прийоми фінансового менеджменту
функции финансового менеджмента
максимизация прибыли
субъекты финансового менеджмента
приемы финансового менеджмента
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Активні прийоми навчання підготовлені з метою надання допомоги студентам економічного факультету в доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з навчального курсу «Фінансовий менеджмент». Конспект лекцій спрямований на формування у студентів здатності мислити, на поглиблине опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання розрахунків, пов`язаних з управлінням фінансів підприємства EN: Active teaching methods are designed to help students of the Faculty of Economics to thoroughly study the theoretical material and acquire appropriate skills from the course "Financial Management". Summary of lectures is aimed at forming students the ability to think, on profound mastery of educational material and assimilation of theoretical knowledge, acquisition of practical skills in performing calculations related to the management of the company's finances RU: Активные приемы обучения подготовлены с целью оказания помощи студентам экономического факультета в доскональном изучении теоретического материала и приобретении соответствующих навыков по учебному курсу «Финансовый менеджмент». Конспект лекций направлен на формирование у студентов способности мыслить, на поглиблине освоения учебного материала и усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков выполнения расчетов, связанных с управлением финансов предприятия
Description: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. І. Є. Андрющенко, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- 70с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3891
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Methodical.pdfМетодичні вказівки1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.