Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/348
Title: Модель информационного обеспечения учебного процесса университета
Other Titles: Модель інформаційного забезпечення навчального процесу університету
The model of information support of the educational process of the University
Authors: Вершина, Олександр Іванович
Вершина, Александр Иванович
Vershina, Alexander I.
Киричек, Галина Григорівна
Киричек, Галина Григорьевна
Kirichek, Galina G.
Піза, Дмитро Макарович
Пиза, Дмитрий Макарович
Piza, Dmytro M.
Keywords: інформаційна система
дисципліна
навчальний процес
ймовірність
інформаційний ресурс
discipline
learning process
probability
information resource
информационная система
дисциплина
учебный процесс
вероятность
информационный ресурс
Issue Date: 2004
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Побудова моделі навчального процесу університету, тісно зв'язана з інформаційним забезпеченням. У статті розглядаються можливість і особливості рішення задачі побудови моделі інформаційно-освітньої системи університету, заснованої на припущенні, що імовірність одержання деякого обсягу інформації в нескінченно малому проміжку часу з різних місць збереження, пропорційна розміру цього проміжку. Такий підхід добре узгоджується з моделлю навчального процесу,яка заснована на цих же принципах. EN: Modelling a university educational process is closely related to information supply. The article deals with the way to model the university information and educational system, based on the assumption that the probability of retrieving a certain amount of information from different storage locations within an infinitesimal time interval is proportional to the length of this interval. Such approach is well in line with the educational process model, based on the same principles. RU: Построение модели учебного процесса университета тесно связано с информационным обеспечением. В статье рассматриваются возможность и особенности решения задачи построения модели информационно-образовательной системы университета, основанной на предположении, что вероятность получения некоторого объема информации в бесконечно малом промежутке времени из различных мест хранения пропорциональна размеру этого промежутка. Такой подход хорошо согласуется с моделью учебного процесса, основанной на этих же принципах.
Description: Вершина А.И. Модель информационного обеспечения учебного процесса университета / А.И. Вершина, Г.Г. Киричек, Д.М. Пиза // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2004. – №2. – С.64–68. – ISSN 1607-3274.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/348
ISSN: 1607-3274
Appears in Collections:Наукові статті кафедри КС та М

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirichek_G_stat2004.pdfСтаття628.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.