Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2771
Title: Трудове право України. Словник-довідник
Other Titles: The labor law of Ukraine. The dictionary.
Трудовое право Украины. Словарь-справочник.
Authors: Смолярова, Марина Леонідівна
Smoliarova, Maryna L.
Смолярова, Марина Леонидовна
Keywords: labor law
labor legal relationships
employee
employer
labor legislation of Ukraine
трудове право
трудові правовідносини
працівник
роботодавець
законодавство про працю України
трудові правовідносини
трудовое право
трудовые правоотношения
работник
работодатель
законодательство о труде Украины
трудовые правоотношения
Issue Date: 2017
Publisher: Просвіта
Abstract: UK: Зміна законодавства про працю України, динаміка трудових правовідносин та потреби практики вимагають постійного оновлювання юридичної термінології в галузі трудового права. У словнику-довіднику містяться упорядкований перелік відомостей, термінів і понять, основних положень з трудового права України. Для науково-педагогічних та практичних працівників, аспірантів і студентів, а також тих, хто цікавиться зазначеними проблемами. EN: Changes of Ukrainian labor legislation, the dynamic of labor legal relationships and needs of practice demandthe permanent renovation of legal terminology in the sphere of labor law. There are ordered list of data, terms and concepts, the fundamental positions of Ukrainian labor law, in the dictionary. This article would be interesting for scientific and pedagogical employees, postgraduate students and students, and for those, who are concerned of the mentioned problems. RU: Изменение законодательства о труде Украины, динамика трудовых правоотношений и потребности практики требуют постоянного обновлении юридической терминологии в области трудового права. В словаре-справочнике содержится упорядоченный перечень сведений, терминов и понятий, основных положений по трудовому праву Украины. Для научно-педагогических и практических работников, аспирантов и студентов, а также тех, кто интересуется указанными проблемами.
Description: Смолярова М. Л. Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя : Просвіта, 2016. – 152 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2771
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри КА та ТП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smoliarova_The_labor_law.pdfНавчальний посібник1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.