Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1548
Title: Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції
Other Titles: Трансформация учетно-информационной политики и гармонизация финансовой отчетности, анализа и аудита в условиях евроинтеграции
Transformation of accounting and information policies and harmonization of financial reporting, analysis and audit in terms of European integration
Keywords: accounting
information policy
financial statements
analysis
audit
european integration
облік
інформаційна політика
фінансова звітність
аналіз
аудит
євроінтеграція
учет
информационная политика
финансовая отчетность
анализ
евроинтеграция
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво «Кругозір»
Abstract: UK: Досліджено теоретичне підґрунття розбудови методології обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів; запропоновано новітні підходи щодо формування обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції; висвітлено практичні рекомендації щодо удосконалення податкового обліку та контролю в умовах реформування податкової системи України у відповідності до європейських стандартів. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. EN: The theoretical basis for the development of accounting methodology, analysis and audit in the context of the dynamic of European integration processes; It suggested new approaches to the formation of accounting and information support of managerial decision-making in terms of European integration; It highlights practical recommendations on improvement of tax accounting and control in the conditions of reforming of tax system of Ukraine in accordance with European standards. It is recommended for researchers, graduate students, practitioners and students of higher educational institutions of economic direction. RU: Исследовано теоретические основы развития методологии учета, анализа и аудита в контексте динамических евроинтеграционных процессов; предложено новейшие подходы к формированию учетно-информационного обеспечения принятия управленческих решений в условиях евроинтеграции; освещены практические рекомендации по совершенствованию налогового учета и контроля в условиях реформирования налоговой системы Украины в соответствии с европейскими стандартами. Рекомендовано для научных работников, аспирантов, специалистов-практиков и студентов высших учебных заведений экономического направления.
Description: Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції : монографія / за ред. Н. М. Левченко, Ж. К. Нестеренко ; М-во освіти і науки України: Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 368 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1548
Appears in Collections:Монографії кафедри О і О

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografya_Transformation_of_accounting.pdfМонографія2.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.