Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/111
Title: Синтез оптимальних вагових функцій для малокрапкових ДПФ
Other Titles: Синтез оптимальных весовых функций для малоточечных ДПФ
Synthesis of Optimal Weighting Functions For Smallpoints Discrete Fourier Transform
Authors: Чорнобородова, Наталя Петрівна
Чернобородова, Наталья Петровна
Chornoborodova, Nataly P.
Чорнобородов, Михайло Петрович
Чернобородов, Михаил Петрович
Chornoborodov, Myhaylo P.
Keywords: перетворення Фур’є
преобразование Фурье
Fourier transform
вагова функція
весовая функция
weighting function
розрахунок коефіцієнтів
расчёт коэффициентов
coefficients calculation
рівень бічних пелюсток
уровень боковых лепестков
Degree of sidelobe
амплітудно-частотна характеристика
амплитудно-частотная характеристика
gain-frequency characteristic
фазо-частотна характеристика
фазо-частотная характеристика
phase-frequency characteristic
Issue Date: 2011
Publisher: Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
Abstract: UK: Практично усі відомі методи синтезу вагових функцій ґрунтуються на нелінійних методах багато вимірної оптимізації чи розв’язанні систем нелінійних рівнянь. Тому фазочастотні характеристики (ФЧХ) фільтрів дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) з такими вікнами відрізняються від ФЧХ фільтра з прямокутним вікном та не є оптимальними за критерієм мінімуму між фільтрового просочування. Запропоновано лінійний метод розрахунку вагових коефіцієнтів для оптимальних вікон з рівнем бічних пелюсток –90 дБ й вузькою головною пелюсткою. Показано, що вікна з аномальною формою головної пелюстки мають гірші параметри, ніж оптимальні. EN: Practically all known methods of synthesis of gravimetric functions are based on the nonlinear methods of multidimen-sional optimization or decision of the systems of nonlinear equalizations. Therefore phase-frequency descriptions (FCHKH) of filters of discrete transformation ofFur'e (DTF) with such windows differот FCHKH of filter off a rectangular window and are not optimum on the criterion of a minimum of interfilter seepage. The linear method of calculation of gravimetric coefficients is offered for optimum windows with the level of lateral petals -90 дБ and narrow main petal. It is shown that windows with the anomalous form of main petal have worst parameters, what optimum. RU: Практически все известные методы синтеза весовых функций основаны на нелинейных методах многомерной оптимизации или решении систем нелинейных уравнений. Поэтому фазо-частотные характеристики (ФЧХ) фильтров дискретного преобразования Фурьє (ДПФ) с такими окнами отличаются от ФЧХ фильтра з прямоугольным окном и не являются оптимальными по критерию минимума межфильтрового просачивания. Предложен линейный метод расчёта весовых коэффициентов для оптимальных окон с уровнем боковых лепестков –90 дБ и узким главным лепестком. Показано, что окна с аномальной формой главного лепестка имеют худшие параметры, чем оптимальные.
Description: Чорнобородова Н. П. Синтез оптимальних вагових функцій для ДПФ [Текст] / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: ХУПС, 2011. – Вип. 2. – С. 190-195.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/111
ISSN: 2073-7394
Appears in Collections:Наукові статті кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chornoborodov_3.pdfСтаття227.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.