Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/942
Title: Повышение литейных свойств вторичных алюминиевых сплавов
Other Titles: Підвищення ливарних властивостей вторинних алюмінієвих сплавів
Increasing of founding properties of secondary aluminium alloys
Authors: Лютова, Ольга Валерьевна
Лютова, Ольга Валеріївна
Lyutova, Olha V.
Keywords: secondary aluminum alloys
liquidity
linear shrinkage
porosity
crack resistance
modifier
вторинні алюмінієві сплави
рідкотекучість
лінійна усадка
пористість
тріщиностійкість
модифікатор
вторичные алюминиевые сплавы
жидкотекучесть
линейная усадка
пористость
трещиностойкость
модификатор
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
Abstract: UK: У роботі показано, що збільшення вмісту стружки в шихті від 1 до 19 % і кількості заліза в сплаві від 0,66 до 2,34 % призводило до зниження рідинноплинності сплаву на 30...35 %. Одночасно спостерігалося зменшення лінійної усадки на 18…20 % і приросту пористості від 0,5 до 2,5 балів. Представлені зміни ливарних властивостей сплаву обумовлені кількістю інтерметалідних фаз несприятливої форми і його здатністю до насичення газами. Збільшення присадки модифікатора з 0,02 до 0,15 % призводило до підвищення рідинноплинності на 10…15 %, зростанню лінійної усадки на 30…35 % і зниженню пористості з 2,5 до 0,5 балу. Одночасно спостерігалася зміна форми інтерметалідних фаз і зростання рівномірності їх розподілу. Збільшення концентрації заліза у складі силуміну супроводжується зниженням його рідинноплинності. При цьому темп зниження рідинноплинності сплаву пропорційний кількості розчиненого заліза. Характер впливу заліза обумовлений утворенням високотемпературних інтерметалідних з'єднань типу Al3Fe, Al5SiFe, які підвищують в'язкість металу. Використання отриманих наукових результатів на практиці дозволило розробити технічні рішення, які спрямовані на підвищення якісних показників силумінового сплаву. EN: The paper shows that the increase of shaving content in the charge from 1 to 19 % and iron content in alloy from 0.66 to 2.34 % resulted in the decline of alloy liquidity on 30…35 %. Simultaneously the linear shrinkage reduction for 18…20 % and the porosity increase from 0.5 to 2.5 points were observed. The presented changes of alloy casting properties are conditioned by the amount of intermetallic phases of unfavorable form and its capacity for aeration. Increase of modifier additive from 0.02 to 0.15 % resulted in the liquidity increase on 10…15 %, the increase of linear shrinkage on 30…35 % and porosity decline from 2.5 to 0.5 points. At the same time a change of form of intermetallic phases and increase of their evenness were observed. The increase of iron concentration in silumin composition is accompanied by the decline of its liquidity. Thus, the rate of decline of alloy liquidity is proportional to the amount of dissolved iron. The character of iron influence is caused by formation of high temperature intermetallic compounds of the type Al3Fe, Al5SiFe, which promote the metal viscidity. Practical use of the obtained scientific results would develop the technical solutions oriented to the quality indicator increase of silumin alloy. RU: В работе показано, что увеличение содержания стружки в шихте от 1 до 19 % и количества железа в сплаве от 0,66 до 2,34 % приводило к снижению жидкотекучести сплава на 30...35 %. Одновременно наблюдалось уменьшение линейной усадки на 18...20 % и прироста пористости от 0,5 до 2,5 баллов. Представленные изменения литейных свойств сплава обусловлены количеством интерметаллидных фаз неблагоприятной формы и его способностью к насыщению газами. Увеличение присадки модификатора с 0,02 до 0,15 % приводило к повышению жидкотекучести на 10...15 %, росту линейной усадки на 30...35 % и снижению пористости с 2,5 до 0,5 балла. Одновременно наблюдалось изменение формы интерметаллидных фаз и роста равномерности их распределения. Увеличение концентрации железа в составе силумина сопровождается снижением его жидкотекучести. При этом темп снижения жидкотекучести сплава пропорционален количеству растворенного железа. Характер влияния железа обусловлен образованием высокотемпературных интерметаллидных соединений типа Al3Fe, Al5SiFe, которые повышают вязкость металла. Использование полученных научных результатов на практике позволило разработать технические решения, направленные на повышение качественных показателей силуминового сплава.
Description: Лютова О. В. Повышение литейных свойств вторичных алюминиевых сплавов.// Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Вип. 3 (45). – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2013 – С. 53-59.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/942
Appears in Collections:Наукові статті кафедри НГІ та КГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyutova_Increasing_of_ founding.pdfНаукова стаття3.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.