Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/806
Title: Фінансова криза і ціновий шок, як негативна дія на вітчизняну економіку
Other Titles: Финансовый кризис и ценовой шок, как негативное воздействие на отечественную экономику
The financial crisis and the price shock, a negative effect on the domestic economy
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Олейник, Татьяна Александровна
Oliynyk, Tetyana O.
Keywords: financial crisis
lending volumes
financial resources
resource price
price shock
financial institution
фінансова криза
об’єми кредитування
фінансові ресурси
ресурсна ціна
ціновий шок
фінансова установа
финансовый кризис
объемы кредитования
финансовые ресурсы
ресурсная цена
ценовой шок
финансовое учреждение
Issue Date: 2010
Publisher: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Abstract: UK: Радикальна лібералізація економіки України, частиною якої є одноразове звільнення цін на грошові ресурси,зробила свій вплив на діяльність фінансових установ,чим викликала ціновий шок. Він виявляється в раптовій зміні вартісних пропорцій, яка порушує макроекономічні чинники фінансового перерозподілу ресурсів і вартісні умови зростання вільних грошових коштів. В результаті вітчизняна економіка відхиляється від повної зайнятості, при цьому частина фінансових ресурсів виводиться з грошового обороту результатом чого є падіння об'ємів кредитування EN: Radical liberalization of the economy of Ukraine, part of which is a one-time exemption prices, monetary resources, has made its impact on financial institutions, causing a price shock. It manifests itself in sudden change cost ratio, which violates the macroeconomic factors of financial reallocation of resources and value terms the growth of free cash. As a result, the domestic economy deviates from full employment, while part of the financial resources derived from cash flow resulting in falling lending volumes. RU: Радикальная либерализация экономики Украины, частью которой является однократное освобождение цен на денежные ресурсы, оказала свое влияние на деятельность финансовых учреждений, чем вызвала ценовой шок. Он проявляется в резкой смене стоимостных пропорций, которая нарушает макроэкономические факторы финансового перераспределения ресурсов и стоимостные условия роста свободных денежных средств. В результате отечественная экономика отклоняется от полной занятости, при этом часть финансовых ресурсов выводится из денежного оборота результатом чего является падение объемов кредитования
Description: Олійник Т. О. Фінансова криза і ціновий шок, як негативна дія на вітчизняну економіку / Т. О. Олійник // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : 3 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010.- вип. 260.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/806
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinyk_The_financial_crisis.pdfНаукова стаття216.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.