Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/773
Title: Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення
Other Titles: Конкурентоспособность отечественных коммерческих банков пути ее достижения
The competitiveness of domestic commercial banks to attain these goals
Authors: Шестопалова, Олена Віталіївна
Шестопалова, Елена Виталиевна
Schestopalova, Olena V.
Keywords: competitiveness
competitive object
universal banks
banking services
bank capital
конкурентоспроможність
об’єкт конкуренції
універсальні банки
банківські послуги
банківський капітал
конкурентоспособность
объект конкуренции
универсальные банки
банковские услуги
банковский капитал
Issue Date: 2015
Publisher: Національний гірничий університет
Abstract: RU: Фактори конкурентоспроможності банку слід розглядати як фактори внутрішнього та зовнішнього впливу. Внутрішні фактори формуються безпосередньо в банку, їх інтенсивність та характер прояву залежать від ефективності управління ним. Внутрішні фактори характеризують можливість та ефективність адаптації банку до умов зовнішнього середовища і є об’єктом управління в системі забезпечення конкурентоспроможності банку. EN: Factors of competitiveness of the bank should be viewed as factors internal and external influences. Internal factors are formed directly in the bank, their intensity and nature of manifestation depends on the effectiveness of management. Internal factors characterizing the ability and effectiveness of the bank adaptation to environmental conditions and are subject to the management system to ensure the competitiveness of the bank. RU: Факторы конкурентоспособности банка следует рассматривать как факторы внутреннего и внешнего воздействия. Внутренние факторы формируются непосредственно в банке, их интенсивность и характер проявления зависят от эффективности управления им. Внутренние факторы характеризуют возможность и эффективность адаптации банка к условиям внешней среды и является объектом управления в системе обеспечения конкурентоспособности банка.
Description: Шестопалова О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення / О.В.Шестопалова //монографія «Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів» – 2015. – С. 196-208
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/773
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schestopalova_The_competitiveness_domestic_commercial_banks.pdfНаукова стаття534.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.