Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/764
Title: Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання
Other Titles: Ликвидность банковской системы Украины: нынешнее состояние и проблемы регулирования
Liquidity of the banking system of Ukraine: current status and problems of regulation
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Андросова, Елена Федоровна
Androsova, Olena F.
Keywords: bank liquidity
the balance of NBU
economic norms of liquidity
interbank credit market
liquidity balance
банківська ліквідність,
сальдо операцій НБУ
економічні нормативи ліквідності
ринок міжбанківського кредиту
ліквідність балансу
банковская ликвидность
сальдо операций НБУ
экономические нормативы ликвидности
рынок межбанковского кредита
ликвидность баланса
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний університет
Abstract: UK: У статті проведено теоретичні дослідження у сфері банківської ліквідності. Розглянуто сутність поняття «ліквідності банківської системи». Виявлено економічну суть ліквідності банківської системи та її динамічний стан, який забезпечує своєчасність, повноту та безперервність виконання всіх її грошових зобов’язань і достатність коштів, згідно потребам розвитку економіки. Визначено, що основна проблема ліквідності банку полягає в тому, що попит на ліквідні кошти не відповідає їх пропозиції, внаслідок цього виникає дефіцит ліквідних коштів або їх надлишок. У дослідженні висвітлено, що основними індикаторами стану банківської ліквідності є такі показники: обсяги операцій на міжбанківському ринку, залишки на кореспондентських рахунках банків, а також чисте сальдо операцій НБУ. На основі цих показників, а також динаміки відсоткових ставок на ринку міжбанківського кредиту було досліджено сучасний стан ліквідності банківської системи України. У статті визначено, що банк, який не є ліквідним, неспроможний виконувати покладені на нього функції і задовольняти свої грошові зобов’язання. Також зазначено, що банківська ліквідність залежить від такого показника, як ліквідність балансу. У статті визначені спеціальні нормативи, які органи банківського нагляду застосовують для регулювання ліквідності банку. Встановлено, що на банківську ліквідність впливають багато різноманітних чинників, які можна поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. Проблеми ліквідності банківської системи досліджено на базі офіційних даних Національного банку У статті проведено теоретичні дослідження у сфері банківської ліквідності. Розглянуто сутність поняття «ліквідності банківської системи». Виявлено економічну суть ліквідності банківської системи та її динамічний стан, який забезпечує своєчасність, повноту та безперервність виконання всіх її грошових зобов’язань і достатність коштів, згідно потребам розвитку економіки. Визначено, що основна проблема ліквідності банку полягає в тому, що попит на ліквідні кошти не відповідає їх пропозиції, внаслідок цього виникає дефіцит ліквідних коштів або їх надлишок. У дослідженні висвітлено, що основними індикаторами стану банківської ліквідності є такі показники: обсяги операцій на міжбанківському ринку, залишки на кореспондентських рахунках банків, а також чисте сальдо операцій НБУ. На основі цих показників, а також динаміки відсоткових ставок на ринку міжбанківського кредиту було досліджено сучасний стан ліквідності банківської системи України. У статті визначено, що банк, який не є ліквідним, неспроможний виконувати покладені на нього функції і задовольняти свої грошові зобов’язання. Також зазначено, що банківська ліквідність залежить від такого показника, як ліквідність балансу. У статті визначені спеціальні нормативи, які органи банківського нагляду застосовують для регулювання ліквідності банку. Встановлено, що на банківську ліквідність впливають багато різноманітних чинників, які можна поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. Проблеми ліквідності банківської системи досліджено на базі офіційних даних Національного банку України, надані рекомендації щодо уникнення проблеми погіршення стану ліквідності банківської системи України. EN: The article is devoted to theoretical studies in the field of bank liquidity. The essence of the concept of "liquidity of the banking system." Discloses the essence of economic liquidity of the banking system and its dynamic state, which ensures the timeliness, completeness and continuity of the performance of all of its monetary liabilities and the adequacy of the funds according to the needs of economic development. It was determined that the main problem of the liquidity of the bank is that the demand for liquid assets is not consistent with their proposal, as a result, there is a liquidity shortage or surplus. The study found that the leading indicator of bank liquidity are such indicators: volume of transactions in the interbank market, the balances on correspondent accounts with banks and net surplus of the NBU. On the basis of these indicators, as well as the dynamics of interest rates in the interbank market was examined the current state of liquidity in the banking system of Ukraine. In the article, it was determined that the bank, which is not liquid, is not able to perform its functions and meet its financial obligations. It was also noted that the banking liquidity depends on the liquidity of such a measure as the balance. The article defines the specific regulations that bank supervisors are used to regulate the liquidity of the bank. It is found that bank liquidity is affected by many different factors, which can be divided into two groups: internal and external. Liquidity problems of the banking system are investigated on the basis of official data of the National Bank of Ukraine. Were given advice on avoiding the deteriorating liquidity of the banking system of Ukraine. RU: В статье проведены теоретические исследования в области банковской ликвидности. Рассмотрена сущность понятия «ликвидности банковской системы». Раскрыта экономическая суть ликвидности банковской системы и ее динамическое состояние, которое обеспечивает своевременность, полноту и непрерывность выполнения всех ее денежных обязательств и достаточность средств, согласно потребностям развития экономики. Определено, что основная проблема ликвидности банка заключается в том, что спрос на ликвидные средства не соответствует их предложению, в результате этого возникает дефицит ликвидных средств или их избыток. В исследовании установлено, что основными индикаторами состояния банковской ликвидности являются такие показатели: объемы операций на межбанковском рынке, остатки на корреспондентских счетах банков, а также чистое сальдо операций НБУ. На основе этих показателей, а также динамики процентных ставок на рынке межбанковского кредита исследовано нынешнее состояние ликвидности банковской системы Украины. В статье определено, что банк, который не является ликвидным, не способен выполнять возложенные на него функции и удовлетворять свои денежные обязательства. Также отмечено, что банковская ликвидность зависит от такого показателя, как ликвидность баланса. В статье определены специальные нормативы, которые органы банковского надзора применяют для регулирования ликвидности банка. Установлено, что на банковскую ликвидность влияют разнообразные факторы, которые можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Проблемы ликвидности банковской системы исследованы на базе официальных данных Национального банка Украины, предоставлены рекомендации во избежание проблемы ухудшения состояния ликвидности банковской системы Украины.
Description: Андросова О.Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова, Д.С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць /гол. ред. А. В. Череп.- № 1 (25), 2015.-С.139-145
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/764
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androsova_Liquidity_of_the_banking_system.pdfНаукова стаття599.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.