Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7163
Title: Силлабус дисципліни «Цінова політика та ціноутворення»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Pricing Policy and Pricing"
Силлабус дисциплины «Ценовая политика и ценообразование»
Authors: Силенко, Сергій Анатолійович
Silenko, Sergey A.
Силенко, Сергей Анатольевич
Keywords: price
pricing
strategy
ціна
ціноутворення
стратегія
цена
ценообразования
стратегия
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Цінова політика та ціноутворення» дозволить майбутнім бакалаврам об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві; застосовувати на практиці знання щодо формування цінової політики і стратегії підприємства; знати інструментарій, потрібний для виробки ефективних цінових рішень; обирати методи ціноутворення в залежності від ринкових умов, сфери і цілей діяльності підприємства EN: Mastering the discipline "Pricing Policy and Pricing" will allow future bachelors to objectively assess the economic processes taking place in society; apply in practice the knowledge of the formation of pricing policy and strategy of the enterprise; know the tools needed to develop effective pricing solutions; choose pricing methods depending on market conditions, scope and objectives of the enterprise RU: Овладение дисциплиной «Ценовая политика и ценообразование» позволит будущим бакалаврам объективно оценивать экономические процессы, происходящие в обществе; применять на практике знания по формированию ценовой политики и стратегии предприятия; знать инструментарий, необходимый для выработки эффективных ценовых решений; выбирать методы ценообразования в зависимости от рыночных условий, сферы и целей деятельности предприятия
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Цінова політика та ціноутворення» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.А. Силенко – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 4 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7163
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Silenko.pdfСилабус навчальної дисципліни 280.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.