Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7161
Title: Силлабус дисципліни «Фінансовий ринок»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Financial Market"
Силлабус дисциплины «Финансовый рынок»
Authors: Пахомова, Ірина Георгіївна
Pakhomova, Irina G.
Пахомова, Ирина Георгиевна
Keywords: financial market
risk
capital
фінансовий ринок
ризик
капітал
финансовый рынок
риск
капитал
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Фінансовий ринок» дозволить майбутнім бакалаврам роз винути фінансове мислення, здобути навички творчого використання основних підхо дів та інструментарію прикладного аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. EN: Mastering the discipline "Financial Market" will allow future bachelors to develop financial thinking, acquire skills of creative use of basic approaches and tools of applied analysis of financial and economic phenomena and processes, the ability to interpret the results, justify and take responsibility for professional decisions. RU: Овладение дисциплиной «Финансовый рынок» позволит будущим бакалаврам развить финансовое мышление, получить навыки творческого использования основных подходов и инструментария прикладного анализа финансово-экономических явлений и процессов, умение интерпретировать полученные результаты, обосновывать и принимать ответственность за профессиональные решения.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. І.Г. Пахомова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7161
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Pakhomova.pdfСилабус навчальної дисципліни 373.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.