Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФатюха, Наталія Георгіївна-
dc.contributor.authorFatyukha, Natalia G.-
dc.contributor.authorФатюха, Наталья Георгиевна-
dc.date.accessioned2021-03-01T11:09:55Z-
dc.date.available2021-03-01T11:09:55Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7156-
dc.descriptionСиллабус навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.uk
dc.description.abstractUK:Оволодіння дисципліною «Місцеві фінанси» дозволить майбутнім бакалаврам знати: принципи організації і структуру місцевих бюджетів; основні етапи формування і виконання місцевих бюджетів; порядок формування та використання фінансових ре сурсів органів місцевого самоврядування; цілі та завдання міжбюджетих відносин; процес казначейського обслуговування місцевих бюджетів; засади бюджетного контро лю на місцевому рівні. Вміти пояснювати закономірності у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, комунальних господарств та населення; визначати заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної полі тики місцевих органів самоврядування; застосовувати формульний підхід для визна чення обсягу міжбюджетних трансфертів; оцінювати ефективність використання бю джетних коштів. EN: Mastering the discipline "Local Finance" will allow future bachelors to know: the principles of organization and structure of local budgets; main stages of formation and execution of local budgets; the procedure for the formation and use of financial resources of local governments; goals and objectives of intergovernmental relations; the process of treasury servicing of local budgets; principles of budgetary control at the local level. Be able to explain the patterns in the field of financial relations the state, local authorities, utilities and the population; identify measures to ensure the use of finance as one of the effective levers of the economic field tics of local governments; apply a formulaic approach to determine the amount of intergovernmental transfers; evaluate the effectiveness of the use of budget funds. RU: Овладение дисциплиной «Местные финансы» позволит будущим бакалаврам знать: принципы организации и структуру местных бюджетов; основные этапы формирования и выполнения местных бюджетов; порядок формирования и использования финансовых ресурсов органов местного самоуправления; цели и задачи бюджетами отношений; процесс казначейского обслуживания местных бюджетов; основы бюджетного контроля на местном уровне. Уметь объяснять закономерности в сфере финансовых отношений государства, местных органов, коммунальных хозяйств и населения; определять меры, обеспечивающие использование финансов как одного из действенных рычагов экономической поле тики местных органов самоуправления; применять формульный подход для определения объема межбюджетных трансфертов; оценивать эффективность использования бюджетных средств.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет «Запорізька політехніка»uk
dc.subjectauthoritiesuk
dc.subjectlocal budgetsuk
dc.subjectutilitiesuk
dc.subjectоргани владиuk
dc.subjectмісцеві бюджетиuk
dc.subjectкомунальне господарствоuk
dc.subjectорганы властиuk
dc.subjectместные бюджетыuk
dc.subjectкоммунальное хозяйствоuk
dc.titleСиллабус дисципліни «Місцеві фінанси»uk
dc.title.alternativeSyllabus of the discipline "Local Finance"uk
dc.title.alternativeСиллабус дисциплины «Местные финансы»uk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Fatyukha.pdfСилабус навчальної дисципліни 610.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.