Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7156
Title: Силлабус дисципліни «Місцеві фінанси»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Local Finance"
Силлабус дисциплины «Местные финансы»
Authors: Фатюха, Наталія Георгіївна
Fatyukha, Natalia G.
Фатюха, Наталья Георгиевна
Keywords: authorities
local budgets
utilities
органи влади
місцеві бюджети
комунальне господарство
органы власти
местные бюджеты
коммунальное хозяйство
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK:Оволодіння дисципліною «Місцеві фінанси» дозволить майбутнім бакалаврам знати: принципи організації і структуру місцевих бюджетів; основні етапи формування і виконання місцевих бюджетів; порядок формування та використання фінансових ре сурсів органів місцевого самоврядування; цілі та завдання міжбюджетих відносин; процес казначейського обслуговування місцевих бюджетів; засади бюджетного контро лю на місцевому рівні. Вміти пояснювати закономірності у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, комунальних господарств та населення; визначати заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної полі тики місцевих органів самоврядування; застосовувати формульний підхід для визна чення обсягу міжбюджетних трансфертів; оцінювати ефективність використання бю джетних коштів. EN: Mastering the discipline "Local Finance" will allow future bachelors to know: the principles of organization and structure of local budgets; main stages of formation and execution of local budgets; the procedure for the formation and use of financial resources of local governments; goals and objectives of intergovernmental relations; the process of treasury servicing of local budgets; principles of budgetary control at the local level. Be able to explain the patterns in the field of financial relations the state, local authorities, utilities and the population; identify measures to ensure the use of finance as one of the effective levers of the economic field tics of local governments; apply a formulaic approach to determine the amount of intergovernmental transfers; evaluate the effectiveness of the use of budget funds. RU: Овладение дисциплиной «Местные финансы» позволит будущим бакалаврам знать: принципы организации и структуру местных бюджетов; основные этапы формирования и выполнения местных бюджетов; порядок формирования и использования финансовых ресурсов органов местного самоуправления; цели и задачи бюджетами отношений; процесс казначейского обслуживания местных бюджетов; основы бюджетного контроля на местном уровне. Уметь объяснять закономерности в сфере финансовых отношений государства, местных органов, коммунальных хозяйств и населения; определять меры, обеспечивающие использование финансов как одного из действенных рычагов экономической поле тики местных органов самоуправления; применять формульный подход для определения объема межбюджетных трансфертов; оценивать эффективность использования бюджетных средств.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7156
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Fatyukha.pdfСилабус навчальної дисципліни 610.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.