Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7152
Title: Силлабус дисципліни «Гроші та кредит»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Money and Credit"
Силлабус дисциплины «Деньги и кредит»
Authors: Пахомова, Ірина Георгіївна
Pakhomova, Irina G.
Пахомова, Ирина Георгиевна
Keywords: credit functions
commercial banks
central banks
функції кредиту
комерційні банки
центральні банки
функции кредита
коммерческие банки
центральные банки
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Гроші та кредит» дозволить майбутнім бакалаврам розви нути фінансове мислення, здобути навички творчого використання основних підходів та інструментарію прикладного аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. EN: Mastering the discipline "Money and Credit" will allow future bachelors to develop financial thinking, acquire skills of creative use of basic approaches and tools of applied analysis of financial and economic phenomena and processes, the ability to interpret the results of analysis of financial and economic phenomena and processes, the ability to interpret and justify take responsibility for professional decisions. RU: Овладение дисциплиной «Деньги и кредит» позволит будущим бакалаврам развить финансовое мышление, получить навыки творческого использования основных подходов и инструментария прикладного анализа финансово-экономических явлений и процессов, умение интерпретировать полученные результаты анализа финансово-экономических явлений и процессов, умение интерпретировать полученные результаты, обосновывать и брать ответственность за профессиональные решения.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. І.Г. Пахомова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 6 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7152
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Pakhomova.pdfСилабус навчальної дисципліни 413.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.