Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7151
Title: Силлабус дисципліни «Виробнича (фахова) практика»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Industrial (professional) practice"
Силлабус дисциплины «Производственная (профессиональная) практика»
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: credit market
banking system
deposit operations
ринок кредитів
банківська система
депозитні операції
рынок кредитов
банковская система
депозитные операции
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK:Формування теоретичних знань законодавства у сфері банківського ринку; на буття практичних навичок діагностики фінансового стану банківських установ, скла дання та аналізування фінансової звітності, вміння обґрунтовувати та брати відповіда льність за професійні рішення. EN: Formation of theoretical knowledge of legislation in the field of banking market; acquisition of practical skills in diagnosing the financial condition of banking institutions, preparation and analysis of financial statements, the ability to justify and take responsibility for professional decisions. RU: Формирование теоретических знаний законодательства в сфере банковского рынка; приобретение практических навыков диагностики финансового состояния банковских учреждений, составление и анализ финансовой отчетности, умение обосновывать и принимать ответственность за профессиональные решения.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Виробнича (фахова) практика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7151
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_Androsova.pdfСилабус навчальної дисципліни 276.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.