Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7139
Title: Силлабус дисципліни «Статистика»
Other Titles: Syllabus of the discipline "Statistics"
Силлабус дисциплины «Статистика»
Authors: Фатюха, Наталія Георгіївна
Fatyukha, Natalia G.
Фатюха, Наталья Георгиевна
Keywords: distribution series
statistical indicators
grouping
ряд розподілу
статистичні показники
групування
зведення
ряд распределения
статистические показатели
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Оволодіння дисципліною «Статистика» дозволить майбутнім бакалаврам знати теоретико–методологічні засади статистики; статистичні методи вимірювання взає мозв’язків; індексний та вибірковий методи досліджень; узагальнюючі показники. Вміти: проводити статистичне спостереження; зводити і групувати статистичні дані; аналізувати ряди розподілу, концентрацію, диференціацію та подібність розподілів, інтенсивність динаміки, тенденції розвитку та коливань. EN: Mastering the discipline "Statistics" will allow future bachelors to know the theoretical and methodological principles of statistics; statistical methods of measuring relationships; index and sample research methods; generalizing indicators. Be able to: conduct statistical observations; compile and group statistics, analyze the distribution series, concentration, differentiation and similarity of distributions, intensity of dynamics, tendencies of development and fluctuations. RU: Овладение дисциплиной «Статистика» позволит будущим бакалаврам знать теоретико-методологические основы статистики; статистические методы измерения взаимосвязей; индексный и выборочный методы исследований; обобщающие показатели. Уметь: проводить статистическое наблюдение; сводить и группировать статистические данные; анализировать ряды распределения, концентрацию, дифференциацию и сходство распределений, интенсивность динамики, тенденции развития и колебаний.
Description: Силлабус навчальної дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 6 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7139
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatyukha_Syllabus.pdfСилабус навчальної дисципліни 332.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.