Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7133
Title: Економічна ефективність міжнародної трудової міграції та забезпечення гідних умов праці українських мігрантів у країнах ЄС
Other Titles: Economic efficiency of international labor migration and provision of decent working conditions for ukrainian migrants in the eu countries
Экономическая эффективность международной трудовой миграции и обеспечение достойных условий труда украинских мигрантов в странах ЕС
Authors: Егоров, Андрей Александрович
Ситников, Микола Миколайович
Sytnykov, Mykola M.
Сытников, Николай Николаевич
Єгоров, Андрій Олександрович
Egorov, Andrey O.
Keywords: International labor migration, European Union, Ukrainian labor migrants, remittances, regulation, safe working conditions, protection and social security of migrants, bilateral agreements.
Міжнародна трудова міграція, Європейський Союз, українські трудові мігранти, приватні грошові перекази, регулювання, безпечні умови праці, захист та соціальне забезпечення мігрантів, двосторонні угоди.
Международная трудовая миграция, Европейский Союз, украинские трудовые мигранты, частные денежные переводы, регулирования, безопасные условия труда, защита и соц. обеспечение мигрантов, двусторонние соглашения
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Abstract: UK: Проаналізовано економічні ефекти від міжнародної трудової міграції, зокрема здобутки та втрати від діяльності українських трудових мігрантів у країнах ЄС. Визначено складність і багатоплановість наслідків трудової міграції. Проведено узагальнення масштабів, позитивних та негативних наслідків, а також ризиків міграції українців за кордон. Показано, що розроблення програм інвестування коштів трудових мігрантів в українську економіку має стати одним із пріоритетних чинників динамічного та сталого соціально-економічного розвитку нашої держави. Доведено, що, оскільки більшість українських трудових мігрантів (понад 70%) працює за кордоном нелегально, умови їхньої праці та рівень соціального захисту часто не відповідають нормам, установленим як в Україні, так і в країнах перебування. Рекомендовано заходи для поліпшення ситуації із захистом українських мігрантів, що працюють у країнах ЄС. EN: The economic effects of international labor migration, in particular, benefits and costs of the activities of Ukrainian labor migrants in the EU countries have been analyzed. The complexity and multidimensionality of effects of labor migration have been determined. The scale, positive and negative effects, as well as the risks of Ukrainians’ migration abroad were generalized. It was shown that the development of programs for investing of labor migrants’ remittances into the Ukrainian economy should become one of the priority factors of the dynamic and sustainable socio-economic development of our country. It has been proved that, as the vast majority of Ukrainian labor migrants (over 70 %) work abroad illegally, the conditions of their work and the level of social protection often do not meet the norms established in Ukraine and in the host countries. Measures to improve the current situation with the protection of Ukrainian migrants working in the EU were recommended. RU: Проанализированы экономические эффекты международной трудовой миграции, в частности выгоды и потери от деятельности украинских трудовых мигрантов в странах ЕС. Определены сложность и многоплановость последствий трудовой миграции. Проведено обобщение масштабов, положительных и отрицательных последствий, а также рисков миграции украинцев за границу. Показано, что разработка программ инвестирования средств трудовых мигрантов в украинскую экономику должна стать одним из приоритетных факторов динамичного и устойчивого социально-экономического развития нашего государства. Доказано, что, поскольку большинство украинских трудовых мигрантов (свыше 70%) работает за рубежом нелегально, условия их труда и уровень социальной защиты часто не соответствуют нормам, установленным как в Украине, так и в странах пребывания. Рекомендованы меры для улучшения текущей ситуации с защитой украинских мигрантов, работающих в странах ЕС.
Description: Єгоров А.О., Ситников М.М. Економічна ефективність міжнародної трудової міграції та забезпечення гідних умов праці українських мігрантів в країнах ЄС [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – вип.23. – С. 395 – 401. – Режим доступу до журн.:http:// www.global-national.in.ua/pro-zhurnal
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7133
Appears in Collections:Наукові статті кафедри МЕВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_Sitnikov.pdfНаукова стаття374.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.