Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6532
Title: Наукові праці Кафедри автомобілів: до 117 річниці створення Запорізького національного технічного університету : бібліографічний покажчик
Other Titles: Scientific works of the Automobiles Department: to the 117th an-niversary of the Zaporizhzhia National Technical University: biblio-graphic index
Научные работы Кафедры автомобилей: к 117 годовщине создания Запорожского национального технического университета : библиографический указатель
Authors: Бут, Олена Юріївна
But, Olena Y.
Бут, Елена Юрьевна
Keywords: Zaporizhzhia Polytechnic National University
automotive industry
automobiles Department
bibliographic publications
scientific works
Національний університет «Запорізька політехніка»
автомобілебудування
Кафедра автомобілів
бібліографічні видання
наукові праці
Национальный университет «Запорожская политехника»
автомобилестроение
Кафедра автомобилей
библиографические издания
научные труды
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик відображає праці Кафедри автомобілів Запорізького національного технічного університету. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1959–2017 рр. Покажчик містить нарис з історії створення, розвитку та сьогодення кафедри, іменний покажчик авторів праць. Метою даного покажчика є ознайомлення читачів з науковою діяльністю кафедри, відображення праць викладачів та співробітників кафедри за 1959-2017 роки. До складу покажчика увійшли монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти, депоновані рукописи, інформаційні листки, дисертації й автореферати. EN: : The bibliographic index reflects the works of the Automobiles Department of Zaporizhzhia National Technical University. The publication includes bibliographic descriptions of printed works for the period 1959-2017. The index contains an essay on the creation history, development and present of the department, a personal index of authors works. The purpose of this index is to acquaint readers with the scientific activities of the department, reflecting the works of teachers and staff of the department for 1959-2017. The index includes monographs, textbooks and manuals, articles from periodicals, conference and seminar materials, copyright certificates and patents, deposited manuscripts, fact sheets, dissertations and abstracts. RU: Библиографический указатель отображает труды Кафедры автомобилей Запорожского национального технического университета. В издание вошли библиографические описания печатных трудов за период 1959-2017 гг. Указатель содержит очерк из истории создания, развития и настоящего времени кафедры, именной указатель авторов трудов. Целью данного указателя является ознакомление читателей с научной деятельностью кафедры, отражение трудов преподавателей и сотрудников кафедры за 1959-2017 годы. В состав указателя вошли монографии, учебники и учебные пособия, статьи из периодических изданий, материалы конференций и семинаров, авторские свидетельства и патенты, депонированные рукописи, информационные листки, диссертации и авторефераты.
Description: Наукові праці Кафедри автомобілів : до 117 річниці створення Запорізького національного технічного університету : бібліографічний покажчик / упоряд. О. Ю. Бут ; відп. ред. Р. І. Кучерук. – Запоріжжя : Наукова бібліотека ЗНТУ, 2017. – 117 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6532
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
scientific_works_of_the_automobiles_department.pdfБібліографічні покажчики676.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.