Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6390
Title: Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання
Other Titles: Methodical instructions for conducting seminars on the subject "Man and the world: philosophical discourse" for full-time students
Методические указания к проведению семинарских занятий по дисциплине «Человек и мир: философский дискурс» для студентов дневной формы обучения
Authors: Бондаренко, Ольга Валеріївна
Bondarenko, Olha V.
Бондаренко, Ольга Валериевна
Бондаревич, Ірина Миколаївна
Bondarevych, Iryna M.
Дєвочкіна, Наталя Миколаївна
Dyevochkina, Natalia M.
Девочкина, Наталья Николаевна
Ємельяненко, Євгенія Олегівна
Emelianenko, Eugenia O.
Емельяненко, Евгения Олеговна
Коваль, Вікторія Миколаївна
Koval, Victoria M.
Коваль, Виктория Николаевна
Повзло, Олександр Миколайович
Povzlo, Oleksandr M.
Повзло, Александр Николаевич
Бондаревич, Ирина Николаевна
Keywords: філософія
коло філософських проблем
специфіка філософського осягнення світу
philosophy
range of philosophical problems
specificity of philosophical understanding of the world
философия
круг философских проблем
специфика философского осмысления мира
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Мета курсу філософії – розвиток у студентів інтересу до фундаментальних знань, стимулювання потреби до філософських оцінок історичних подій і фактів дійсності, засвоєння єдності світової історико-культурного процесу при одночасному визнанні різноманіття його форм. Роль і значення дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» у системі сучасної вищої освіти визначається необхідністю формування особистості майбутнього фахівця, що володіє не тільки вузькопрофесійними знаннями, але й орієнтується у досягненнях фундаментальних наук, здатного до оцінки існуючої соціокультурної ситуації з філософських позицій, що вміє використовувати у своїй професії й галузі методологію і досвід раціонального освоєння дійсності. EN: Purpose of the course «Philosophy» – to develop students' interest in the fundamental knowledge necessary to stimulate philosophical assessments of historical events and facts of reality, learning the unity of the world historical-cultural process, while recognizing the diversity of its forms. The role and importance of discipline «Man and the world: philosophical discourse» in the system of modern higher education is determined by the need to develop the personality of the future specialist, owning not only narrow professional knowledge, but also guided in the achievements of fundamental sciences, capable of assessing the current socio-cultural situation of the philosophical position, is able to use the methodology in their professional field experience and rational understanding of reality. RU: Цель курса философии – развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. Роль и значение дисциплины «Человек и мир: философский дискурс» в системе современного высшего образования определяется необходимостью формирования личности будущего специалиста, владеющего не только узкопрофессиональными знаниями, но и ориентируется в достижениях фундаментальных наук, способного к оценке существующей социокультурной ситуации с философских позиций, умеет использовать в своей профессиональной области методологию и опыт рационального освоения действительности.
Description: Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / уклад.: О.В. Бондаренко, І.М. Бондаревич, Н.М. Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М. Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 54 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6390
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M07701.pdfМетодичні вказівки499.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.