Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6262
Title: Безренієвий жароміцний нікелевий сплав для виготовлення виливків зі спрямованою та монокристалічною структурою
Other Titles: Rhenium-free heat-resistant nickel alloy for the production of castings with directional and monocrystalline structure
Безрениевый жаропрочный никелевый сплав для изготовления отливок с направленной и монокристаллической структурой
Authors: Мілонін, Євген Володимирович
Milonin, Yevhen V.
Милонин, Евгений Владимирович
Keywords: жароміцний нікелевий сплав
спрямована кристалізація
лопатка
реній
кристалографічна орієнтація
монокристалічна макроструктура
термічна обробка
мікроструктура
γ΄-фаза
механічні властивості
жароміцність
heat-resistant nickel alloy
directed crystallization
blade
rhenium
monocrystalline macrostructure
crystallographic orientation
heat treatment
microstructure
γ΄-phase
mechanical properties
mechanical properties
жаропрочный никелевый сплав
направленная кристаллизация
рений
монокристаллическая
кристаллографическая ориентация
микроструктура
термическая обработка
механические свойства
жаропрочность
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: UK: В представленій роботі із використанням розрахунково-аналітичних методів прогнозування фазової та структурної стабільності розроблено хімічний склад жароміцного нікелевого сплаву для виготовлення литих робочих лопаток методом спрямованої (моно) кристалізації ЗМІ-М5, що не містить реній. Сплав після термообробки за режимом, що передбачений для сучасних сплавів IV покоління, продемонстрував при температурі 20 ºC межу міцності в вище 1300 МПа при задовільній пластичності (  6,0%), а також час до руйнування при температурі випробування 975 ºC і навантаженні 300 МПа 60…90 годин, що відповідає вимогам до серійного сплаву ЖС32-ВІ і при цьому є значно дешевшим. EN: In the presented work, using the calculation and analytical methods for forecasting phase and structural stability, the chemical composition of the heat-resistant nickel alloy for the manufacture of cast rotor blades by the method of directional (mono) crystallization ZMI-M5, which does not contain rhenium, is developed. The alloy after heat treatment, under the regime provided for modern IV generation alloys showed a tensile strength в above 1300 MPa with satisfactory ductility (  6.0%) at a temperature of 20 ºC, as well as time to failure at a test temperature of 975 ºC and a load of 300 MPa 60...90 hours, which meets the requirements for the serial alloy ZhS32-VI and it is much cheaper. RU: В представленной работе с использованием расчетно-аналитических методов прогнозирования фазовой и структурной стабильности разработан химический состав жаропрочного никелевого сплава для изготовления литых рабочих лопаток методом направленной (моно) кристаллизации ЗМИ-М5, не содержит рений. Сплав после термообработки по режиму, который предусмотрен для современных сплавов IV поколения, продемонстрировал при температуре 20 ºC предел прочности в выше 1300 МПа при удовлетворительной пластичности (  6,0%), а также время до разрушения при температуре испытания 975 ºC и нагрузке 300 МПа 60 ... 90 часов, что соответствует требованиям к серийному сплава ЖС32-ВИ и при этом значительно дешевле.
Description: Мілонін Є.В. Безренієвий жароміцний нікелевий сплав для виготовлення виливків зі спрямованою та монокристалічною структурою [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.01 – «Матеріалознавство» / Мілонін Євген Володимирович. – Запоріжжя, 2020. – 21 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6262
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_ Milonin.pdfАвтореферат дисертації752.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.