Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/613
Title: Аналіз наукової та науково – технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013рр.
Other Titles: Анализ научной и научно - технической деятельности предприятий Запорожской области за 2012-2013рр.
An analysis of scientific and scientific and technical activity of enterprises of Zaporizhzhya area is for 2012-2013
Authors: Фатюха, Наталія Георгіївна
Фатюха, Наталия Георгиевна
Fatiukha, Nataliya G.
Шевченко, Володимир Олександрович
Шевченко, Владимир Александрович
Shevchenko, Volodymyr О.
Keywords: наука
науково-технічна діяльність
наукові організації
галузі науки
інновації
внутрішні поточні витрати
Запорізька область
science
scientific and technical activities
research organizations
science areas
innovation
internal operating costs
Zaporizhia region
научно - техническая деятельность
научные организации
области науки
инновации
внутренние текущие расходы
Запорожская область
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Abstract: UK: Досягнення науки й техніки повинні виступати ключовим фактором сучасного розвитку економіки. Проведений аналіз стану наукового потенціалу, фінансового забезпечення, результативності наукової діяльності Запорізької області дав змогу визначити основні проблеми, що зумовлені насамперед відсутністю чіткої державної стратегії розвитку науки, украй обмеженими обсягами її фінансування, скороченням числа науковців, загальним падінням престижу наукової праці, «постарінням» науки, відсутністю належного попиту національної економіки на розробки вітчизняних науковців. Вдосконалення процесів створення і впровадження результатів наукової й інноваційної діяльності, сприяння розвитку науково-технічного потенціалу та його кадрового забезпечення, належне фінансування наукових досліджень й інноваційних проектів є напрямком покращення сучасного стану наукової та науково-технічної діяльності. EN: The achievements of scitech must come forward as a key factor of modern development of economy. The conducted analysis of the state of scientific potential, financial providing, effectiveness of scientific activity of the Zaporizhzhya area gave an opportunity to define basic problems, that is predefined first of all by absence of clear state strategy of development of science, very limit volumes of her financing, reduction of number of scientists, common falling of prestige of scientific work, "decrepitude" of science, absence of the proper demand of national economy on developments of home scientists. Perfection of processes of creation and introduction of results of scientific and innovative activity, assistance to development of scientific and technical potential and him skilled providing, the proper financing of scientific researches and innovative projects is direction of improvement of the modern state of scientific and scientific and technical activity. RU: Достижения науки и техники должны выступать в качестве ключевого фактора современного развития экономики. Проведенный анализ состояния научного потенциала, финансового обеспечения, результативности научной деятельности Запорожской области дал возможность определить основные проблемы, которые предопределены в первую очередь отсутствием четкой государственной стратегии развития науки, очень ограниченными объемами ее финансирования, сокращением числа ученых, общим падением престижа научного труда, "одряхлением" науки, отсутствием надлежащего спроса национальной экономики на разработки отечественных ученых. Совершенствование процессов создания и внедрения результатов научной и инновационной деятельности, содействия развитию научно-технического потенциала и его кадрового обеспечения, надлежащее финансирование научных исследований и инновационных проектов является направлением улучшения современного состояния научной и научно-технической деятельности
Description: Аналіз наукової та науково – технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко // Ефективна економіка. 2014. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3455
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/613
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatiukha_analysis_of_scientific.PDFНаукова стаття625.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.