Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5731
Title: Забезпечення стійкості бюджетної системи україни з урахуванням кризових явищ в економіці
Other Titles: Ensuring the stability of Ukraine's budget system in view of the crisis in the economy
Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины с учетом кризисных явлений в экономике
Authors: Набатова, Юлія Олександрівна
Nabatova, Yulia O.
Набатова, Юлия Александровна
Шостак, А.П.
Shostak, A.P.
Шостакб А.П.
Keywords: budget system
local budget
financial capacity
government expenditures
бюджетна система
місцевий бюджет
фінансова спроможність
державні витрати
бюджетная система
местный бюджет
финансовая состоятельность
государственные расходы
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В статті йдеться мова про бюджет, який є адаптивним механізмом у системі регулювання економіки, спрямованим на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою економічного розвитку країни. Бюджетна система є одним з основних інструментів регулювання соціальної, виробничої, інвестиційної, регіональної, зовнішньоекономічної діяльності країни EN: The article deals with the budget, which is an adaptive mechanism in the system of regulation of the economy, aimed at ensuring the adequacy of regulatory measures to internal and external changes in the economic environment for the purpose of economic development of the country. The budget system is one of the main instruments of regulation of social, industrial, investment, regional, foreign economic activity of the country. RU: В статье идет речь о бюджете, который является адаптивным механизмом в системе регулирования экономики, направленным на обеспечение адекватности регулятивных мер внутренним и внешним изменениям экономической среды в целях экономического развития страны. Бюджетная система является одним из основных инструментов регулирования социальной, производственной, инвестиционной, региональной, внешнеэкономической деятельности страны
Description: Набатова Ю.О. Забезпечення стійкості бюджетної системи україни з урахуванням кризових явищ в економіці / Ю.О.Набатова, А.П.Шостак // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя:Статус, 2018-200с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5731
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nabatova.pdfНаукова стаття538.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.