Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5676
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНабатова, Юлія Олександрівна-
dc.contributor.authorNabatova, Yulia О.-
dc.contributor.authorНабатова, Юлия Александровна-
dc.date.accessioned2020-03-05T09:07:23Z-
dc.date.available2020-03-05T09:07:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5676-
dc.descriptionМетодичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з подальшою можливістю навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю.О. Набатова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019.- 34с.uk
dc.description.abstractUK: Навчальна дисципліна передбачає формування системних знань і вироблення достатніх практичних навичок для прийняття ефективних управлінських рішень у галузі фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Так у процесі студіювання обов’язковим є вивчення: сутності та методологічних основ фінансової діяльності суб’єктів господарювання, її завдань, принципів, функцій; економічного змісту капіталу господарюючих субєктів, інструментарію фінансової діяльності суб’єктів господарювання; засад здійснення фінансової роботи на підприємстві; основ бюджетування; тенденцій здійснення фінансового контролінгу тощо EN: The discipline involves the formation of systemic knowledge and the development of sufficient practical skills to make effective management decisions in the field of financial activities of business entities. Thus, in the process of studying it is obligatory to study: the nature and methodological bases of financial activity of economic entities, its tasks, principles, functions; economic content of capital of economic entities, instruments of financial activity of economic entities; principles of financial work at the enterprise; basics of budgeting; financial control trends, etc. RU: Учебная дисциплина предусматривает формирование системных знаний и выработки достаточных практических навыков для принятия эффективных управленческих решений в области финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Так в процессе изучения обязательным является изучение: сущности и методологических основ финансовой деятельности субъектов хозяйствования, ее задач, принципов, функций; экономического содержания капитала хозяйствующих субъектов, инструментария финансовой деятельности субъектов хозяйствования; принципов осуществления финансовой работы на предприятии; основ бюджетирования; тенденций осуществления финансового контроллинга и т.д.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет «Запорізька політехніка»uk
dc.subjectthe cost of capitaluk
dc.subjectinternal audituk
dc.subjectreorganizationuk
dc.subjectвартість капіталуuk
dc.subjectвнутрішній аудитuk
dc.subjectфінансові інвестиціїuk
dc.subjectреорганізаціїuk
dc.subjectвнутренний аудитuk
dc.subjectфинансовые инвестицииuk
dc.subjectреорганизацииuk
dc.titleМетодичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»uk
dc.title.alternativeMethodical instructions for independent and individual work on the discipline "Financial activities of economic entities"uk
dc.title.alternativeМетодические указания для самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования»uk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nabatova.pdfМетодичні вказівки502.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.