Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5668
Title: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Страхування»
Other Titles: Methodical instructions for carrying out control work in the discipline "Insurance"
Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Страхование»
Authors: Бабенко-Левада, Вікторія Геннадіївна
Babenko-Levada, Victoria G.
Бабенко-Левада, Виктория Геннадиевна
Keywords: insurance case
insurance loss
insurance indemnity
insurance policy
страховий випадок
страховий збиток
страхове відшкодування
страховий поліс
страховой случай
страховой ущерб
страховое возмещение
страховой полис
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Головною метою контрольної роботи є перевірка знання навчального матеріалу з курсу «Страхування». Тому студенти повинні навчитися оцінювати страхові ризики та процеси, які мають місце на підприємстві у фізичних та юридичних осіб. З цією метою рекомендується вивчити законодавчі акти, які регламентують страхові відносини учасників страхового процесу, систему оподаткування, структуру та діяльність страхових компаній, формування та розпорядження фондами, розрахунки тарифів та страхових сум, інвестиційну та комерційну діяльність страхо¬вих компаній, права та обов'язки Укрстрахнагляду, а також підручники та навчальні посібники зі страхової справи EN: The main purpose of the supervisory work is to test the knowledge of the training material in the course "Insurance". Therefore, students need to learn how to evaluate the insurance risks and processes that take place in the enterprise for individuals and entities. To this end, it is recommended to study the legislation governing the insurance relations of participants in the insurance process, the tax system, the structure and activity of insurance companies, the formation and disposal of funds, the calculation of tariffs and insurance amounts, investment and commercial activities of insurance companies, rights and obligations Ukrstrakhhnadzor, as well as insurance textbooks and training manuals RU: Главной целью контрольной работы является проверка знания учебного материала по курсу «Страхование». Поэтому студенты должны научиться оценивать страховые риски и процессы, которые имеют место на предприятии в физических и юридических лиц. С этой целью рекомендуется изучить законодательные акты, регламентирующие страховые отношения участников страхового процесса, систему налогообложения, структуру и деятельность страховых компаний, формирование и распоряжение фондами, расчеты тарифов и страховых сумм, инвестиционную и коммерческую деятельность страхо¬вих компаний, права и обязанности Укрстрахнадзора, а также учебники и учебные пособия по страховому делу
Description: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Страхування» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання / укладач: В.Г. Бабенко-Левада. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – 46 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5668
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babenko-Levada.pdfМетодичні вказівки1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.