Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5590
Title: Комунікаційна стратегія взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні питань поводження з муніципальними відходами
Other Titles: Communication strategy of interaction between local governments and the public in addressing municipal waste management
Коммуникационная стратегия взаимодействия органов местного самоуправления и общественности в решении вопросов обращения с муниципальными отходами
Authors: Левченко, Наталія Михайлівна
Levchenko, Nataliya M.
Левченко, Наталья Михайловна
Keywords: communication strategy
local government and public interaction strategy
municipal waste
стратегія
комунікаційна стратегія,
стратегія взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості
муніципальні відходи
стратегия
коммуникационная стратегия
стратегия взаимодействия органов местного самоуправления и общественности
муниципальные отходы
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Abstract: UK: У статті констатовано, що перевантаження сміттєвих полігонів стало великою екологічною загрозою довкіллю та суспільному життю, масштаби якої невпинно зростають. Вказано, що принцип «розширеної відповідальності виробника» в Україні так і не спрацював. Підкреслено, що з адміністративно-територіальним реформуванням весь тягар поводження з муніципальними відходами покладено на органи місцевого самоврядування. Наголошено на потребі активізації діалогу органів місцевого самоврядування та громадськості з питань поводження з муніципальними відходами. Встановлено, що тривалий час комунікативна взаємодія між органами державної влади та громадськістю із зазначених питань обмежувалась виключно зверненнями та скаргами. Акцентовано, що нині громадськість потребує на більш досконалий комунікативний механізм взаємодії з органами місцевої влади, який би завдяки зворотному інформаційному зв’язку забезпечив досягнення позитивного комунікативного ефекту та сприяв перетворенню інформації на рішення, а рішень – на дії. Обгрунтовано, що вирішення даного питання є можливим за розробки комунікативної стратегії взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості, здатної забезпечити сталий розвиток територій завдяки поліпшенню стану полігонів й сміттєзвалищ, організації роздільного збирання сміття та його рециклінгу. Запропоновано етапологію розробки комунікаційної стратегії взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні питань поводження з муніципальними відходами з урахуванням її сумісності з іншими концепціями, стратегіями та планами розвитку територій. Деталізовано кожен з етапів розробки комунікаційна стратегія взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості. Обгрунтовано, що запровадження на практиці запропонованої етапології розробки комунікаційної стратегії взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні питань поводження з муніципальними відходами дозволить спростити процес її розробки та забезпечить чіткість визначення найбільш доречних каналів комунікації з кожною з пріоритетних груп стейкхолдерів, зацікавлених у зростанні відсотка охоплення територій наданням послуг з поводження з твердими побутовими відходами, поліпшенні стану полігонів та сміттєзвалищ, що нині стали загрозою навколишньому середовищу та суспільному життю. EN: The article States that overload landfills has become a big environmental threat to the environment and public life, the extent of which is steadily increasing. Provided that the principle of "extended producer responsibility" in Ukraine did not work. Stressed that the administrative-territorial reform the whole burden of the management of municipal waste is vested in the local authorities. Stressed the necessity of intensifying the dialogue of local authorities and the public on the treatment of municipal waste. It is established that a long time communicative interaction between public authorities and the public on these issues be limited solely to inquiries and complaints. Accentuated that at present the public needs a better communication vehicle for engagement with local authorities, which would reverse the information when provided to a positive communicative effect and contributed to the transformation of information into a decision, and decisions on action. It is proved that the solution of this issue possible in the development of the communicative strategy of interaction of local governments and the public, able to ensure sustainable development of territories thanks to improve the condition of landfills and dumps, the organization of separate waste collection and recycling. The proposed etiology develop a communication strategy of interaction of local governments and the public in addressing issues of treatment of municipal waste, taking into account its compatibility with other concepts, strategies and development plans of the territories. In detail each of the stages of development of the communication strategy of interaction of local governments and the public. It is proved that the introduction in practice of the proposed topolog develop a communication strategy of interaction of local governments and the public in addressing issues of treatment of municipal waste will simplify the development process and provide clarity to determine the most appropriate channels of communication with each of the priority stakeholder groups interested in the growth of the percentage of coverage, the provision of municipal solid waste management, improvement of landfills and dumps, which have become a threat to the environment and public life. RU: В статье констатируется, что перегрузки мусорных полигонов стало большой экологической угрозой окружающей среде и общественной жизни, масштабы которой неуклонно растут. Указано, что принцип «расширенной ответственности призво-дителя» в Украине так и не сработал. Подчеркнуто, что с административно-территориальным реформи-рованием весь груз обращению с муниципальными отходами возложена на органы местного самоуправления. Подчеркнута необходимость активизации диалога органов местного самоуправ-ления и общественности по вопросам обращения с муниципальными отходами. Установлено, что длительное время коммуникативная взаимодействие между органами государственной власти и общественностью по указанным вопросам ограни-чивалась исключительно обращениями и жалобами. Акцентировано, что в настоящее время обществен-ность нуждается в более совершенный коммуникативный механизм взаимодействия с органами местной власти, который бы благодаря обратной информационной связи обеспечил достижение положительного коммуникативного эффекта и способствовал превращению информации на решение, а решений – на действия. Обосновано, что решение данного вопроса возможно при разработке коммуникативной стратегии взаимодействия органов местного самоуправления и общественности, способной обеспечить устойчивое развитие территорий благодаря улучшению состояния полигонов и свалок, организации раздельного сбора мусора и его рециклинга. Предложено етапологію разработки коммуника-ционной стратегии взаимодействия органов местного самоуправления и общественности в решении вопросов обращения с муниципальными отходами с учетом ее совместимости с другими концепциями, стратегиями и планами развития территорий. Подробно каждый из этапов разработки коммуникационная стратегия взаимодействия органов местного самоуправления и обществен-ности. Обосновано, что внедрение на практике предложенной етапології разработки коммуника-ционной стратегии взаимодействия органов местного самоуправления и общественности в решении вопросов обращения с муниципальными отходами позволит упростить процесс ее разработки и обеспечит четкость определения наиболее подходящих каналов коммуникации с каждой из приоритетных групп стейкхолдеров, заинтересован-ных в росте процента охвата территорий предоставлением услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, улучшении состояния полигонов и свалок, которые стали угрозой окружающей среде и общественной жизни.
Description: Левченко Н.М., Дацій Н.В. Комунікаційна стратегія взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні питань поводження з муніципальними відходами.Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». 2019. №3-4 (67-68). URL.: http://www.univer.km.ua
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5590
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПТ та БД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levchenko_Communication.pdfНаукова стаття618.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.