Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5497
Title: Тексти (конспект) лекцій з дисципліни “Фінанси підприємств” для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання
Other Titles: Texts (synopsis) of lectures on the discipline "Business Finance" for students of specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" and 071 "Accounting and Taxation" of all forms of education
Тексты (реферат) лекций по дисциплине "Финансы предприятий" для соискателей специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» и 071 «Учет и налогообложение» всех форм обучения
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Oliynyk, Tetyana O.
Олейник, Татьяна Александровна
Keywords: фінансова політика держави
фінансування
бюджетний устрій
державні видатки
financial policy of the state
financing
budget device
government expenditures
финансовая политика государства
финансирования
бюджетное устройство
государственные расходы
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Метою дисципліни "Фінанси підприємств" є вивчення сукупності фінансових відносин як специфічної форми суспільних відно¬син, підсистеми економічного базису, а також отримання студента¬ми базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання. Дисципліна передбачає вивчення студентами системи фінансово-кредитних відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування виробництва в ринкових умовах EN: The purpose of the discipline "Business Finance" is to study the totality of financial relations as a specific form of social relations, subsystem of economic basis, as well as to obtain basic knowledge of the theory and practice of financial relations of economic entities. The discipline involves the students study the system of financial and credit relations in relation to the economic mechanism of production in market conditions RU: Целью дисциплины "Финансы предприятий" является изучение совокупности финансовых отношений как специфической формы общественных видно¬син, подсистемы экономического базиса, а также получение студента¬мы базовых знаний по вопросам теории и практики финансовых отношений субъектов хозяйствования. Дисциплина предусматривает изучение студентами системы финансово-кредитных отношений во взаимосвязи с экономическим механизмом функционирования производства в рыночных условиях
Description: Тексти (конспект) лекцій з дисципліни “Фінанси підприємств” для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”/ уклад. Олійник Т.О.– Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 256 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5497
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinyk.pdfМетодичні вказівки2.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.