Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5320
Title: Фінансова система України в умовах економічних перетворень: рекомендаційний бібліографічний покажчик
Other Titles: The financial system of Ukraine in the minds of economic change: recommendation bibliographic index
Финансовая система Украины в условиях экономических преобразований: рекомендательный библиографический указатель
Authors: Лось, Наталія Іванівна
Los, Natalia I.
Лось, Наталия Ивановна
Keywords: financial systems
finance of Ukraine
country budget
state debt
tax systems
monetary system
фінансові системи
фінанси України
бюджет країни
державний борг
податкові системи
грошові системи
финансовые системы
Финансы Украины
бюджет страны
государственный долг
налоговые системы
денежные системы
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2007-2019 роки (349 назв). Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з фінансовою системою як складової соціально-економічного розвитку країни, яка полягає у використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозв'язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. EN: The bibliographic index is compiled from books, magazines, online resources in Ukrainian, Russian and English for 2007-2019 (349 titles). The purpose of the index is to familiarize teachers and students of economic specialties of higher education institutions with the financial system as a component of socio-economic development of the country, which is to use and implement a set of relevant economic measures, mechanisms of financial and economic regulation in conjunction with the strategic priorities of the country's development in order to provision of social needs, balanced, long-term development of the national economy. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, русском и английском языках по 2007-2019 годы (349 названий). Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений с финансовой системой как составляющей социально-экономического развития страны, которая заключается в использовании и реализации совокупности соответствующих экономических мер, механизмов финансово-экономического регулирования во взаимосвязи со стратегическими приоритетами развития страны с целью обеспечения общественных потребностей, сбалансированного, долгосрочного развития национальной экономики.
Description: Фінансова система України в умовах економічних перетворень : рекомендаційний бібліографічний покажчик / укладач Н. І. Лось. – Запоріжжя : НБ НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 42 с. – Режим доступу : http://library.zntu.edu.ua/bibliograf_pokaz/The_financial_system_of_Ukraine.pdf
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5320
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Los_BP.pdfБібліографічний покажчик 405.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.