Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5303
Title: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 16-17 жовтня 2019 року
Other Titles: II International Scientific and Practical Conference on “Generating Innovations of Inclusive Development: National, Regional, International Dimension” October 16-17, 2019
ІІ Международная научно-практическая конференция «Генерирование инноваций инклюзивного развития: национальное, региональное, международное измерение» 16-17 октября 2019 года
Keywords: інклюзивний розвиток
інновації
глобалізація
конкурентоспроможність
маркетинговий інструментарій
публічне управління
фінансово-кредитне забезпечення
inclusive development
innovations
globalization
competitiveness
marketing instruments
public administration
financial and credit support
инклюзивное развитие
инновации
глобализация
конкурентоспособность
маркетинговый инструментарий
публичное управление
финансово-кредитное обеспечение
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: У збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції представлено тези доповідей, в яких учасники досліджують глобальні трансформації та з’ясовують тренди економічного зростання і моделі інклюзивного розвитку, аналізують чинники розвитку національної економіки в умовах нестабільності, екологічних та глобальних викликів, досліджують інновації як фактор конкурентоспроможності бізнесу та ефективного розвитку територій і державного управління, виокремлюють маркетингове та логістичне забезпечення інклюзивного розвитку регіону, окреслюють траєкторії інституціональних змін українського суспільства. EN: The Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference present the abstracts, in which participants explore global transformations and identify trends of economic growth and models of inclusive development, analyze the factors of national economy development in conditions of instability, environmental and global challenges, explore innovations as a factor of competitiveness business and efficient territorial development and public administration, distinguish marketing and logistical support for inclusive development of region, outline the trajectory of institutional changes in Ukrainian society. RU: В сборнике материалов ІІ Международной научно-практической конференции представлены тезисы докладов, в которых участники исследуют глобальные трансформации и объясняют тренды экономического роста и модели инклюзивного развития, анализируют факторы развития национальной экономики в условиях нестабильности, экологических и глобальных вызовов, исследуют инновации как фактор конкурентоспособности бизнеса и эффективного развития территорий и государственного управления, выделяют маркетинговое и логистическое обеспечение инклюзивного развития региона, очерчивают траектории институциональных изменений украинского общества
Description: «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (16-17 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 352 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5303
Appears in Collections:Конференції, семінари - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
II_International_Scientific_and_Practical_Conference_2019.pdfМагістерська робота2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.