Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5020
Title: Innovative Social Technologies in the Region Management System.
Other Titles: Інноваційні соціальні технології в регіональних системах управління
Инновационные социальные технологии в региональных системах управления
Authors: Гудзь, Петро Васильович
Іванченков, Вячеслав
Олійник, Ярослав
Коперанов, Георгій
Шкурупська, Ірина
Бойко, Анжела
Gudz, Petro
Ivanchenkov, Viacheslav
Oliinyk, Yaroslav
Korepanov, Georgii
Shkurupska, Iryna
Boyko, Angela
Гудзь, Петр Васильевич
Иванченков, Вячеслав
Олийнык, Ярослав
Коперанов, Георгий
Шкурупска, Ирина
Бойко, Анжела
Keywords: innovation
social technologies
region
management system
інновації
соціальні технології
регіон
система управління
инновации
социальные технологии
регион
система управления
Issue Date: 2019
Publisher: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP)
Abstract: UK: У статті приведена класифікація сучасних соціальних технологій управління регіоном: інноваційні, інформаційні, комунікаційні, управління персоналом, регіонального врядування, технологічні стандарти. Наведено алгоритм впровадження у практику управління регіоном інноваційних технологій і відповідних методик. Виходячи із сценарійного підходу, визначено, що ефект від реалізації проекту «Позитивний бренд регіону» в економічному розвитку дає потужний соціальний ефект, про що свідчать дані щодо збільшення частки інвестиційного капіталу на 8% у загальному потоці фінансових ресурсів і регіональних завдань влади регіону. Використання соціальних технологій дає змогу збільшувати ефективність у процесі реалізації соціальної політика регіону, а також забезпечувати органи управління ефективними інструментами для здійснення управлінських вплив. The article presents the classification of modern social technologies of regional management: innovative, information, communication, personnel management, regional governance, technological standards. The algorithm of introduction into practice of management of the region of innovative technologies and corresponding methods is given. EN: Based on the scenario approach, it is defined the effect of the implementation of this initiative in the general economic channel gave a particularly strong effect, as shown by the figures for an increase in the share of investment capital by 8% in the total flow of financial resources of the regionand tasks entrusted with them by the new authority. The use of social technologies makes it possible to increase the effectiveness in the process of implementing the social policy of the region, as well as to provide the governing bodies with effective tools for implementing managerial influences RU: В статье приведена классификация современных социальных технологий управления регионом: инновационные, информационные, коммуникационные, управление персоналом, регионального управления, технологические стандарты. Приведен алгоритм внедрения в практику управления регионом инновационных технологий и соответствующих методик. Исходя из сценарийного подхода, определено, что эффект от реализации проекта «Позитивный бренд региона» в экономическом развитии дает мощный социальный эффект, о чем свидетельствуют данные по увеличению доли инвестиционного капитала на 8% в общем потоке финансовых ресурсов и региональных задач власти региона. Использование социальных технологий позволяет увеличивать эффективность в процессе реализации социальной политики региона, а также обеспечивать органы управления эффективными инструментами для осуществления управленческих влияние.
Description: Petro Gudz, Viacheslav Ivanchenkov, Yaroslav Oliinyk, Georgii Korepanov, Iryna Shkurupska, Angela Boyko. Innovative Social Technologies in the Region Management System. 1562-1567. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October 2019
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5020
Appears in Collections:Наукові статті кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gudz.pdfНаукова стаття307.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.