Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4905
Title: Методика фізичного моделювання процесів термомеханічного навантаження покриттів при проведенні триботехнічних випробувань
Other Titles: Methodology of physical modeling of thermomechanical loading of coatings during tribotechnical tests
Методика физического моделирования процессов термомеханического нагружения покрытий при проведении триботехнических испытаний
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Грешта, Віктор Леонідович
Грешта, Виктор Леонидович
Greshta, Viktor L.
Keywords: test chamber
plate
temperature
warm-up time
випробувальна камера
пластина
температура
час розігріву
испытательная камера
пластина
температура
время разогрева
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожний університет. Автомобільний факультет
Abstract: UK: Запропоновано спосіб фізичного моделювання контактної взаємодії поверхонь тертя трибоз’єднання «гребінці лопатки – покриття корпусу турбіни» в лабораторних умовах з відтворенням градієнтного термомеханічного навантаження постійного фрикційного контакту при припрацюванні на режимі першого пуску та наступного термомеханічного навантаження з урахуванням прогнозованих структурно-фазових перетворень, створених цілеспрямованим окремим температурним впливом. EN: A method for physical modeling of contact interaction of tribo-conjugation surfaces “blade ridges - turbine housing coating” in laboratory conditions is proposed. The method allows to reproduce the gradient thermomechanical loading of a constant frictional contact during running-in in the first start-up mode, as well as during subsequent loads. In this case, it is possible to take into account the predicted structural-phase transformations in the coatings caused by a targeted individual temperature influence. RU: Предложен способ физического моделирования контактного взаимодействия поверхностей трибосопряжения «гребни лопатки – покрытие корпуса турбины» в лабораторных условиях с воспроизведением градиентного термомеханического нагружения постоянного фрикционного контакта при приработке в режиме первого пуска и последующего термомеханического нагружения с учетом прогнозированных структурно-фазовых превращений, обусловленных целенаправленным отдельным температурным влиянием.
Description: Кубіч В. І. Методика фізичного моделювання процесів термомеханічного навантаження покриттів при проведенні триботехнічних випробувань / В. І. Кубіч, В. Л. Грешта // Наукові праці. Сучасні технології на автомобільному транспорті і машинобудуванні. Міжнар. наук.- практ. конф., 15-18 жовтня 2019. - Харків : ХНАДУ, 2019. - С. 226-230.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4905
Appears in Collections:Наукові статті кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubich_Methodology.pdfНаукова стаття396.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.