Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4802
Title: Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір
Other Titles: Generation of inclusive development innovations: national, regional, international dimension
Генерирование инноваций инклюзивного развития: национальное, региональное, международное измерение
Keywords: інклюзивний розвиток
економічний і соціокультурний вимір інклюзивного розвитку
глобальний вимір інклюзивного розвитку економіки
економіка інклюзивного розвитку
маркетингові та логістичні інструменти інноваційно-інклюзивного розвитку
механізми публічного управління інклюзивним розвитком регіону
inclusive development
the economic and socio-cultural dimension of inclusive development
a global dimension of inclusive economic development
economy of inclusive development
marketing and logistics tools for innovative and inclusive development
mechanisms for public management of inclusive development of the region
инклюзивное развитие
экономическое и социокультурное измерение инклюзивного развития
глобальное измерение инклюзивного развития экономики
экономика инклюзивного развития
маркетинговые и логистические инструменты инновационно-инклюзивного развития
механизмы публичного управления инклюзивным развитием региона
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції представлено наукові матеріали тез доповідей, в яких учасники торкалися питань глобальних трансформацій та трендів економічного зростання, моделей інклюзивного розвитку, джерел розвитку національної економіки в умовах нестабільності, фінансово-аналітичного забезпечення, маркетингових та логістичних інструментів інноваційно-інклюзивного розвитку, механізму публічного управління інклюзивним розвитком регіону, ролі Людини в сучасному суспільстві та її «включеність» в соціально-економічні процеси. EN: The collection of materials of the international scientific-practical conference presents the scientific materials of the abstracts, in which the participants touched upon the issues of global transformations and trends of economic growth, models of inclusive development, sources of development of the national economy in the conditions of instability, financial and analytical support, marketing and logistic tools of innovative and inclusive development, the mechanism of public management of inclusive development of the region, the role of the Person in modern society and its "inclusion" in socio-economic processes. RU: В сборнике материалов международной научно-практической конференции представлены научные материалы тезисов докладов, в которых участники затрагивали вопросы глобальных трансформаций и трендов экономического роста, моделей инклюзивного развития, источников развития национальной экономики в условиях нестабильности, финансово-аналитического обеспечения, маркетинговых и логистических инструментов инновационно-инклюзивного развития, механизма публичного управления инклюзивным развитием региона, роли Человека в современном обществе и его «включенность» в социально-экономические процессы.
Description: «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / редкол.: Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4802
ISSN: 978-617-529-203-7
Appears in Collections:Конференції, семінари - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Generation_of_inclusive.pdfМатеріали конференції7.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.