Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/472
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.050110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» напряму 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные выводы по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки магистров по специальности 8.050110203 «Технологии производства авиационных двигателей и энергетических установок» направление 6.051102 «Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов» в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for masters in specialty 8.050110203 «Technology production of aviation engines and power plants» direction 6.051102 «Engines and power plants of aircrafts» in Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
двигуни літальних апаратів
магістр
expert report
accreditation
Engines of aircrafts
Masters
экспертное заключение
аккредитация
двигатели летательных аппаратов
магистр
Issue Date: 10-Dec-2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8.05110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» напряму 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» з ліцензованим обсягом 10 осіб денної форми навчання та 5 осіб заочної форми навчання. EN: The general conclusion: On the basis of indicated higher expert commission METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR drew conclusion about possibility of accreditation of speciality of a 8.05110203 "Technology of production of aviation engines and powerplants" straight 6.051102 "Engines and power plants of aircrafts" with the licensed volume 10 persons of daily form ofstudies and 5 persons of in absentia form of studies. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОП сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8.05110203 "Технологии производства авиационных двигателей и энергетических установок направления 6.051102 "Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов" с лицензированным объемом 10 человек дневной формы обучения и 5 человек заочной формы обучения.
Description: Голова експертної комісії: Долматов Анатолій Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва двигунів літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (Харківський авіаційний інститут); член експертної комісії: Калініна Наталя Євграфівна – доктор технічних наук, професор кафедри технології виробництва Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/472
Appears in Collections:8.050110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAD_mag_Expertn_visnovki.pdfЕкспертні висновки34.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.