Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4718
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндросова, Олена Федорівна-
dc.contributor.authorAndrosova, Olena F.-
dc.contributor.authorШестопалова, Олена Віталіївна-
dc.contributor.authorЧервякова, Владислава Вікторівна-
dc.contributor.authorSchestopalova, Olena V.-
dc.contributor.authorChervyakova, Vladyslava V.-
dc.contributor.authorШестопалова, Елена Виталиевна-
dc.contributor.authorЧервякова, Владислава Викторовна-
dc.contributor.authorАндросова, Елена Федоровна-
dc.date.accessioned2019-07-15T11:03:56Z-
dc.date.available2019-07-15T11:03:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4718-
dc.descriptionАндросова О. Ф. Формування стратегії та тактики прийняття фінансових рішень на промислових підприємствах України / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова, В. В . Червякова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2 (42), 2019. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – C. 9-14.uk
dc.description.abstractUK: У статті розглядається проблема вибору фінансової стратегії підприємства, що є дуже актуальною, оскільки приймається прийняття економічних рішень місце в ринковому середовищі. Доведено, що сучасне ринкове середовище характеризується нестабільністю економічних процесів, що викликає швидке, часто непередбачувані зміни в економіці. Ринкові умови економіки стимулюють безперервне поліпшення фінансового менеджменту підприємства, оскільки це єдиний спосіб, у який суб'єкт підприємницької діяльності може успішно працювати в конкурентному середовищі. Виявлено, що стратегічне управління фінансовою діяльністю підприємства необхідно в сучасних економічних умовах, оскільки воно спрямоване на створення передумов для успішного економічної діяльності. Стратегічне фінансове управління базується на фінансовій стратегії компанії, яка є системою заходів, спрямованих на досягнення цілей стратегічного управління фінансовою діяльністю. Для забезпечення життя підприємства необхідно розробити надійну фінансову стратегію, яка враховує вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Для успішної роботи необхідно чітко визначити напрями діяльності і механізм їх реалізації. Встановлено, що фінансове планування, будучи одним із шляхів ефективної роботи підприємства, сьогодні стає реальною необхідністю. Виявлено, що практичне використання фінансових Планування на підприємстві дасть можливість керівництву отримати оперативну інформацію про стан фінансових ресурсів підприємства, використання коштів для істотного підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Зрештою, ефективна стратегія дозволяє зайняти більш міцні позиції на ринку, успішно функціонувати незважаючи на непередбачувані обставини, конкуренцію та внутрішні проблеми, а також забезпечити сталий розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. EN: The article deals with the problem of choosing a financial strategy for an enterprise, which is very relevant, since the adoption of economic decisions takes place in a market environment. It is proved that the current market environment is characterized by the instability of economic processes, which causes rapid, often unpredictable changes in the economy. Market conditions of the economy stimulate the continuous improvement of the financial management of the enterprise, because this is the only way the subject of entrepreneurial activity can successfully operate in a competitive environment. It is revealed that strategic management of financial activity of an enterprise is necessary in modern economic conditions, since it is aimed at creating the preconditions for successful economic activity. The strategic financial management is based on the financial strategy of the company, which is a system of measures aimed at achieving the goals of strategic management of financial activity. It is proved that in order to ensure the life of the enterprise, it is necessary to develop a sound financial strategy that takes into account the influence of external and internal factors. For the successful work, it is necessary to clearly define the directions of activity and the mechanism for their implementation. It has been established that financial planning, being one of the ways of the effective work of an enterprise, is becoming a real necessity today. It is revealed that the practical use of financial planning at the enterprise will enable the management to receive operational information about the state of financial resources of the enterprise, the use of funds to significantly improve the efficiency of making managerial decisions. Ultimately, an effective strategy allows you to take a stronger position on the market, to function successfully despite unpredictable circumstances, competition and internal problems, and to ensure a sustainable development of the enterprise in the long run. RU: В статье рассматривается проблема выбора финансовой стратегии для предприятия, которая очень актуальна, поскольку принятие экономических решений требует место в рыночной среде. Доказано, что текущая рыночная среда характеризуется нестабильностью экономических процессов, которая вызывает быстрые, часто непредсказуемые изменения в экономике. Рыночные условия в экономике стимулируют постоянное совершенствование финансового управления предприятием, поскольку это единственный способ, которым субъект предпринимательской деятельности может успешно функционировать в конкурентной среде. Выявлено, что стратегическое управление финансовой деятельностью предприятия необходимо в современных экономических условиях, поскольку оно направлено на создание предпосылок для успешного экономическая деятельность. Стратегический финансовый менеджмент основан на финансовой стратегии компании, которая представляет собой систему мер, направленных на достижение целей стратегического управления финансовой деятельностью. Доказано, что для того, чтобы для обеспечения жизнедеятельности предприятия необходимо разработать продуманную финансовую стратегию, учитывающую влияние внешних и внутренних факторов. Для успешной работы необходимо четко определить направления деятельности и механизм их реализации. Установлено, что финансовое планирование, являясь одним из способов эффективной работы предприятия, сегодня становится реальной необходимостью. Планирование на предприятии позволит руководству получать оперативную информацию о состоянии финансовых ресурсов предприятия, об использовании средств значительно повысить эффективность принятия управленческих решений. В конечном счете, эффективная стратегия позволяет вам занять более сильные позиции на рынке, успешно функционировать, несмотря на непредсказуемые обстоятельства, конкуренцию и внутренние проблемы, и обеспечить устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherЗапорізький національний технічний університетuk
dc.subjectenterpriseuk
dc.subjectfinancial strategyuk
dc.subjecttacticsuk
dc.subjectfinancial managementuk
dc.subjectfinancial decisionsuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectфінансова стратегіяuk
dc.subjectтактикаuk
dc.subjectфінансовий менеджментuk
dc.subjectфінансові рішенняuk
dc.subjectпредприятиеuk
dc.subjectфинансовая стратегияuk
dc.subjectтактикаuk
dc.subjectфинансовый менеджментuk
dc.subjectфинансовые решенияuk
dc.titleFormation of strategy and tactic for the financial decision-making at industrial enterprises of Ukraineuk
dc.title.alternativeФормирование стратегии и тактики принятия финансовых решений на промышленных предприятиях Украиныuk
dc.title.alternativeФормування стратегії та тактики прийняття фінансових рішень на промислових підприємствах Україниuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androsova_Formation.pdfНаукова стаття318.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.