Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4684
Title: Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи
Other Titles: Scientific and practical solution of socio-economic problems of the industrial region development in the conditions of the economic crisis
Научно-практическое решение социально-экономических проблем развития промышленного региона в условиях экономического кризиса
Authors: Лифар, Владислава Віталіївна
Козицька, Галина Валентинівна
Соколова, Юлія Олександрівна
Антонюк, Катерина Іванівна
Павлішина, Ніна Михайлівна
Тіховська, Тетяна Миколаївна
Кочнова, Ірина Валентинівна
Lyfar, Vladyslava V.
Kozytska, Galyna V.
Sokolova, Yuliya O.
Antoniuk, Kateryna I.
Pavlishina, Nina M.
Tikhovska, Tetiana M.
Kochnova, Iryna V.
Лыфар, Владисдава Витальевна
Козицкая, Галина Валентиновна
Соколова, Юлия Александровна
Антонюк, Екатерина Ивановна
Павлишина, Нина Михайловна
Тиховская, Татьяна Николаевна
Кочнова, Ирина Валентиновна
Keywords: monograph
socio-economic problems
industrial region
scientific and practical decision
монографія
соціально-економічні проблеми
промисловий регіон
науково-практичне вирішення
монография
социально-экономические проблемы
промышленный регион
научно-практическое решение
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У монографії висвітлено наукові та методичні підходи щодо вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи. Обґрунтовано та розроблено пропозиції щодо забезпечення поступального вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону у вигляді удосконалення маркетингового забезпечення інноваційного розвитку та використання соціально-економічного потенціалу регіону; посилення інвестиційно-інноваційної діяльності наукоємних підприємств; розвитку споживчого ринку, галузі зеленого туризму, агропромислового комплексу; створення транспортно-логістичного центру. Для фахівців у галузі маркетингу та логістики, підприємців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. EN: The monograph covers scientific and methodological approaches to the solution of socio-economic problems of the industrial region development in the conditions of the economic crisis. The suggestions on ensuring the progressive solution of socio-economic problems of the industrial region development in the form of improving marketing support of innovative development and use of the socio-economic potential of the region are substantiated and developed; strengthening of investment and innovation activity of science-intensive enterprises; development of the consumer market, green tourism industry, agro-industrial complex; creation of a transport and logistics center. For specialists in the field of marketing and logistics, entrepreneurs, lecturers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions. RU: В монографии освещены научные и методические подходи к решению социально-экономических проблем развития промышленного региона в условиях экономического кризиса. Обоснованы и разработаны предложения по обеспечению поступательного решения социально-экономических проблем развития промышленного региона в виде усовершенствования маркетингового обеспечения инновационного развития и использования социально-экономического потенциала региона; усиления инвестиционно-инновационной деятельности наукоёмких производств; развития потребительского рынка, отрасли зеленого туризма, агропромышленного комплекса; создания транспортно-логистического центра. Для специалистов в отрасли маркетинга и логистики, предпринимателей, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей
Description: Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи : колективна монографія. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 216 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4684
Appears in Collections:Монографії кафедри М та Л

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scientific_and_practical.pdfМонографія3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.